รายละเอียดรายวิชชา ทีเปิดสอนในรุ่น 34+6 รุ่นมหาศรีศรัทธา (ภาคการศึกษาที่ 4/2561)

📷🎊 รายละเอียดรายวิชชา ทีเปิดสอนในรุ่น 34+6 รุ่นมหาศรีศรัทธา (ภาคการศึกษาที่ 4/2561) 📷🎉
 

‪โหราศาสตร์สัจธรรมแนวธรรมชาติ พยากรณ์ตามหลักกฎแห่งกรรม ควบคู่กสิณกรรมฐาน (หลักสูตร 3 เดือน)

คอร์ส 3 เดือน มีวิชชาดังนี้

– คอร์สปฐมดาราพุทธศาสตร์ (พยากรณ์ศาสตร์+กสิณกรรมฐาน)

=== ศาสตร์พยากรณ์+กสิณสมาธิ ในแบบฉบับสุวรรณโคมคำ เริ่มต้นเรียนรู้ด้วยการฝึกจิต+จับกระแสธาตุพยากรณ์ เลขบัตรประชาชน เลขรถ เลขบ้าน เลขโทรศัพท์ ฯลฯ จับยาม+กระทบจิต พยากรณ์ด้วยหลักสมการพฤติกรรม วาง(ฤกษ์)ยาม จับนิมิตกรรมพยากรณ์+วิธีการแก้วิบากแห่งวิถีกรรม ด้วยการปรับพฤติกรรม 3 ทาง (กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม) ฯลฯ อันเป็นพื้นฐานวิชชาสุวรรณโคมคำ ทั้งปวง
คอร์สปฐมดาราพุทธศาสตร์ เรียน วันพุธ 18:00-20:30 น. หรือ วันอาทิตย์ 15:15-17:45 น. (โดยให้เลือกเรียนวันใดวันหนึ่งเป็นหลัก) ===

– คอร์สเลข 7 ตัว แบบสุวรรณโคมคำ (วิชชาสัตตาภิธรรม)

– คอร์สสัตตาภิธรรมเบื้องต้น (เลข7ตัว_อภิธรรม7คัมภีร์ภาคคำนวณ)

เรียนวิธีการแทนค่าวันเดือนปี เป็นสมการพฤติกรรม และขยายออกมาเป็นผังวิชชา “สัตตาภิธรรม” ใช้เทคนิคการพยากรณ์แบบอภิธรรม 7 คัมภีร์ พร้อมทั้งพยากรณ์จริตธาตุบารมี ชาตาชีวิต+หนทางแก้ไข ตลอดจนคำนวณยาสมุนไพรปรับธาตุ ฯลฯ
[ส่วนวิชชาสัตตาภิธรรมเบื้องต้นนี้ ผู้จะสมัครเรียนต้องผ่านคอร์สปฐมดาราพุทธศาสตร์แล้ว]
คอร์สสัตตาภิธรรมเบื้องต้น เรียน วันศุกร์ 18:00-20:30 น. หรือ วันเสาร์ 12:15-14:45 น. (โดยให้เลือกเรียนวันใดวันหนึ่งเป็นหลัก)

– คอร์สสัตตาภิธรรมพัฒนา

เทคนิคการคำนวณและเคล็ดการพยากรณ์สัตตาภิธรรมขั้น Advance อย่างหลากหลายและลุ่มลึกละเอียด แตกฉาน แม่นยำ รวมถึงมีการขยายผังการพยากรณ์เป็นแบบผัง 7 ฐาน 9 ฐาน 11 และ 12 ฐาน ตามลำดับ อย่างหลากหลาย มีการพยากรณ์แบบอริยสัจ4 พร้อมทั้งเทคนิคการพยากรณ์ที่พิศดารอีกมากมาย แล้วแต่ว่าผู้เรียนแต่ละรุ่นจะทรงได้แค่ไหน ฯลฯ หมายเหตุ : ผู้จะสมัครเรียนสัตตาภิธรรมพัฒนา ต้องผ่านคอร์สสัตตาภิธรรมเบื้องต้นแล้ว คอร์สสัตตาภิธรรมพัฒนา เรียน วันเสาร์ 09:00-11:30 น.

-คอร์สสัตตาภิธรรมชั้นสูง

คำนวณดูบุญกรรมย้อนชาติ ย้อนอดีต ย้อนดูกรรมในอดีตชาติได้หลายภพชาติเป็นอันมาก เพื่อออกคำพยากรณ์กรรมอย่างมีหลักวิชชาแจ่มแจ้ง มีหลักเกณฑ์พิสูจน์ได้ จับต้องได้ พร้อมทั้งบอกแนวทางวิธีแก้ไขในปัจจุบันชาติ ปัจจุบันขณะอย่างได้ผลดี สอดคล้องหลักธรรมะ หลักกฎแห่งกรรม และหลักธรรมชาติ ฯลฯ เพื่อชีวิตที่ดีมีความสุขความสำเร็จในปัจจุบันชาติ ปัจจุบันขณะ และส่งถึงมรรคผลนิพพานได้ในอนาคตที่สุด (คำนวณลึกผูกเป็นผังอภิธรรมเพื่อพยากรณ์ ลึกกว่าการผูกผังวันเดือนปีแบบปกติเข้าไปอีก ฯลฯ) หมายเหตุ : ผู้ที่จะสมัครเรียนสัตตาภิธรรมชั้นสูง ต้องเคยเรียนสัตตาภิธรรมพัฒนาแล้ว คอร์สสัตตาภิธรรมชั้นสูง เรียน วันอาทิตย์ 18:15-20:45 น

📷🎊#คอร์สสัตตาภิธรรมชั้นสูงพิเศษ

เป็นการสอนที่ Super Advance ยิ่งขึ้นกว่าสัตตาภิธรรมชั้นสูง โดยคอร์สนี้จะเน้นการผูกดวงแบบสัตตาภิธรรม ให้ออกมาเป็น 12 ฐาน และมีการคำนวณตัวแฝงอีกเป็นอันมาก สอนทักษะการพยากรณ์อย่างเป็นลำดับ มีที่มาที่ไป เป็นเหตุเป็นผล ชัดเจน แม่นยำ ฉับไว เฉียบคม ลุ่มลึก ลึกซึ้ง แตกฉานร้อยนัยพันนัย ทำให้รองรับคำถาม ตอบโจทย์พยากรณ์ และการออกภาคสนามการทำงานได้ในทุกรูปแบบ อลังการครอบคลุม หมายเหตุ : ผู้ที่จะสมัครเรียนสัตตาภิธรรมชั้นสูงพิเศษ ต้องเคยเรียนสัตตาภิธรรมพัฒนาแล้ว คอร์สสัตตาภิธรรมชั้นสูงพิเศษ เรียน วันพฤหัสบดี 14:00-16:30 น.
 

– คอร์สจักรราศี (โหราศาสตร์) แบบสุวรรณโคมคำ (วิชชากรรมจักร)

-คอร์สกรรมจักรเบื้องต้น (จักรราศี12_ปฏิจจสมุปบาท12)

เป็นการนำเลข 7 ตัว ของสัตตาภิธรรม มาผูกเป็นผังวิชชา “กรรมจักร”(ปฏิจจสมุปบาท12_ปัจจยาการ12) รวมทั้งคำนวน นวางค์ ตรียางค์ ฤกษ์ ฯลฯ อย่างละเอียดตามผังกรรมจักรสุวรรณโคมคำ อันมีลักษณะเฉพาะตัว และออกคำพยากรณ์ต่างๆ มากมาย
คอร์สกรรมจักรเบื้องต้น เรียน วันจันทร์ 18:00-20:30 น.
 

-คอร์สกรรมจักรพัฒนา

คำนวณบุญกรรม ย้อนดูกรรมในอดีตชาติได้หลายภพชาติเป็นอันมาก นับคำนวณ บอกจำนวนปีจำนวนชาติ และออกคำพยากรณ์กรรมอย่างมีหลักวิชชาแจ่มแจ้ง มีหลักเกณฑ์พิสูจน์ได้ จับต้องได้ พร้อมทั้งบอกแนวทางการแก้ไขในปัจจุบันชาติ ปัจจุบันขณะอย่างได้ผลดี สอดคล้องหลักกฎแห่งกรรมและธรรมะ มีเทคนิคการพยากรณ์ด้วยหลักปฏิจจสมุปบาท12 หลักอริยสัจ4 หลักพรหมวิหาร4 ฯลฯ อีกทั้งมีการผูกดวงแบบพิเศษเป็นดวงอภิธรรม(แตกต่างและลึกกว่าการผูกดวงวันเดือนปี) เพื่อการเจาะลึกบุญกรรม และเส้นทางการบำเพ็ญของเจ้าชาตาที่สั่งสมมาในอดีต พร้อมทั้งบอกวิธีแก้ไขและส่งเสริมด้วยหลักบุญกรรม และหลักธรรมอย่างเป็นรูปธรรม+ได้ผล ฯลฯ หมายเหตุ : ส่วนวิชชากรรมจักรพัฒนานี้ ผู้จะสมัครเรียนต้องเคยเรียนคอร์สกรรมจักรเบื้องต้นแล้ว (คอร์สกรรมจักรพัฒนา เรียน วันเสาร์ 15:15-17:45 น.)
 

-คอร์สกรรมจักรชั้นสูง

เทคนิคการคำนวนและเคล็ดการพยากรณ์กรรมจักรขั้นสูง อย่างหลากหลายและลุ่มลึก ละเอียด แตกฉาน แม่นยำ เฉียบคม โลดโผน พลิกแพลงอย่างยิ่ง รวมถึงคำนวณการออกฤกษ์ วางฤกษ์อันลึกซึ้งซับซ้อนแบบกรรมจักรสุวรรณโคมคำ สามารถใช้พลิกดวงชาตา/ปรับปรุงชาตา ได้อย่างสำคัญอีกด้วย รวมถึงหยั่งลึก คำนวณอย่างละเอียดยิ่งนักผูกเป็นดวงนวางค์จักร ตรียางค์จักร ออกเป็นคำพยากรณ์ขั้นเฉียบคมเยี่ยมยอดได้อย่างน่าทึ่ง ฯลฯ หมายเหตุ : ส่วนวิชชากรรมจักรชั้นสูงนี้ ผู้จะสมัครเรียนต้องเคยเรียนคอร์สกรรมจักรพัฒนาแล้ว (คอร์สกรรมจักรชั้นสูง เรียน วันเสาร์ 18:15-20:45 น.)
====
 

– คอร์สโหรัตตกรรมจักรราศี (โหราศาสตร์ไทย+กรรมจักร)

สำหรับผู้ที่สนใจเรียนจักรราศี โดยไม่ต้องมีพื้นมาก่อน และไม่ต้องผ่านวิชชาแกนสุวรรณโคมคำ ก็สมัครเรียนได้ทันที คือ วิชชาโหรัตตกรรมจักรราศี (โหราศาสตร์ไทย+กรรมจักร) โดยการเรียนการสอนจะปูพื้นเริ่มจากการเรียนรู้วิชาโหราศาสตร์ไทย (จักรราศีทั่วไปที่รู้จักกันดี) แล้วจึงสอนวิธีผูกดวงจักรราศีแบบกรรมจักรสุวรรณโคมคำและการพยากรณ์ต่อเนื่องกันไปจนครบหลักสูตร โดยวิชชาโหรัตตกรรมจักรราศี เรียนวันอาทิตย์ เวลา 09:00 น.-11:30 น.
 

-คอร์ส สห(ภูมิ)ทักษา

จัดไว้สำหรับผู้ที่สนใจชื่นชอบในวิชชาทักษา นอกจากจะได้เรียนรู้ทักษาคู่ธาตุขั้นอลังการแล้ว ยังมีทักษาอื่นๆ ที่หาเรียนได้ยาก ลึกซึ้ง ล้ำเลิศ แปลก พิสดารอีกมากมาย ซึ่งจะนำมารวมอยู่ในคอร์สนี้ ทำให้ออกคำพยากรณ์ได้ชัดเจนแม่นยำ เฉียบคม ไม่แพ้การคำนวณและออกคำพยากรณ์ด้วยจักรราศี แต่ว่าสห(ภูมิ)ทักษา นับคำนวณและพยากรณ์ได้ฉับไวกว่า โดยมีความเฉียบคมของคำพยากรณ์ไม่แพ้กัน ผู้ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้ คอร์ส สห(ภูมิ)ทักษา เรียน วันศุกร์ 18:00-20:30 น.

-คอร์สทักษามหายุค

ทักษามหายุค หรือเรียกเต็มยศว่า ทักษามหายุคศาสตร์ เป็นตำราไทยโบราณฝ่ายจันทรคตินิยม เป็นหลักในการพยากรณ์แบบเดียวกันกับวิชชาเลข 7 ตัว ผู้ใหม่ที่มีพื้นฐานเลข 7 ตัวสามารถเรียนได้ และครั้งนี้ได้มีการต่อยอดขยายขึ้น เป็น คอร์สทักษามหายุค2 ซึ่งจะหลากหลาย ลึกซึ้ง กว้างขวาง Advance ขึ้นไปยิ่งกว่าเดิมอีก
โดย คอร์สทักษามหายุค1 เรียน วันอังคาร 18:00-20:30 น. (ผู้ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้) และคอร์สทักษามหายุค2 เรียน วันอังคาร 14:00-16:30 น. (ผู้ที่จะเรียนทักษามหายุค2 ต้องเคยเรียนทักษามหายุค 1 มาแล้ว หรือผู้ใหม่ที่มีพื้นฐานความรู้ในวิชชาทักษามาแล้ว)

-คอร์สเลขศาสตร์

เป็นวิชชาพื้นฐานสำคัญในการศึกษาศาสตร์พยากรณ์ทุกประเภท อันว่าด้วยความหมาย คุณลักษณะของดาว คู่ดาว สอนพยากรณ์เลขรถ เลขบ้าน เลขโทรศัพท์ เลขบัตรประชาชน ฯลฯ อย่างหลากหลาย เรียนแล้วพยากรณ์ได้เลย นำไปใช้พยากรณ์ได้ทุกธุระทุกรูปแบบ เหมาะสำหรับผู้ใหม่ที่ไม่มีความรู้ รวมถึงผู้ที่มีพื้นฐานแต่ต้องการแตกฉานในการพยากรณ์ให้ยิ่งๆขึ้นไป คอร์สเลขศาสตร์ เรียน วันเสาร์ 12:15-14:45 น.
===

– คอร์สเลข 7 ตัว 4 ฐาน

เป็นการพยากรณ์โดยใช้ เลข 7ตัว 4 ฐาน ประกอบนิทานคู่ดาว และวิธีการพยากรณ์ที่พลิกแพลง ไม่ธรรมดา พยากรณ์ทุกฐาน ทุกภพ ก็มีความแม่นยำอย่างน่าอัศจรรย์ ผู้ใหม่ที่ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ คอร์สเลข 7 ตัว 4 ฐาน มีเรียน วันศุกร์ 14:00-16:30 น.

– คอร์สเทคนิคการพยากรณ์เลข 7 ตัว ชั้นสูง

สำหรับผู้ที่รักชอบในวิชาพยากรณ์เลข 7 ตัว มีการเปิดสอนวิชชา “เทคนิคการพยากรณ์เลข 7 ตัว ชั้นสูง” เป็นการสอนเน้นไปที่วิธีการพยากรณ์อย่างหลากหลาย คล่องแคล่ว และลึกซึ้งแตกฉาน ในรูปแบบต่างๆ ของศาสตร์พยากรณ์เลข 7 ตัว ในแบบเลข 7 ตัวทั่วไปสไตล์ต่างๆมากมาย ซึ่งนำมาประยุกต์ใช้กันได้กับวิชชาสัตตาภิธรรมสุวรรณโคมคำ คอร์สเทคนิคการพยากรณ์เลข 7 ตัว ชั้นสูง เรียน อังคาร 18:00-20:30 น.
===

– คอร์สนรลัญจกร

– คอร์สโหรานรลักษณ์

สอนพยากรณ์ชาตาชีวิตทั้งจากใบหน้า และจากรูปร่าง ลักษณะต่างๆทั่วร่างกาย ผู้ไม่มีพื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้ โดยเรียนทุกวันจันทร์ 14:00-16:30 น.

– คอร์สหัตถศาสตร์

สอนพยากรณ์ชาตาชีวิตจากลายมือ โดยโหราจารย์แถวหน้าแห่งวงการพยากรณ์_อาจารย์เก่ง (อ.สิรภพ อาฒยา) ผู้ไม่มีพื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้ โดยเรียนทุกวันพฤหัสบดี 18:00-20:30 น.

– คอร์สการตั้งชื่อและลายเซ็น

สอนพยากรณ์ชาตาชีวิตจากชื่อ และสอนวิธีการตั้งชื่อที่ให้คุณอย่างละเอียดพิสดาร เช่น หลักวิชชานามธาตุ เป็นต้น รวมถึงวิธีการออกแบบลายเซ็น ประดิษฐ์ลายเซ็นที่ส่งเสริมเจ้าชาตา ผู้ไม่มีพื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้ โดยเรียนทุกวันพฤหัสบดี 18:00-20:30 น.

– คอร์สเมคอัพเสริมโหงวเฮ้ง

สอนแต่งหน้า Make up เพื่อปรับเสริมสิริมงคลแก่ใบหน้า ตามหลักโหงวเฮ้ง เพื่อความสร้างความสำเร็จในทุกวัน ประหยัดกว่า และไม่ต้องเสี่ยงกับการผ่าตัดศัลยกรรม คอร์สนี้ไม่จำกัดเพศ อายุ ผู้ไม่มีพื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้ โดยเรียนทุกวันจันทร์ 18:00-20:30 น.
===

– คอร์สคชสารพยากรณ์ลักษณะขอม

ผูกเลข 7 ตัวแบบเขมร ในการพยากรณ์ดวงกำเนิด ดวงจร โดยนำลักษณะช้างมาใช้ในการพยากรณ์ดวงชาตา ผู้ใหม่ที่ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ วิชชานี้มีเรียนทุกวันจันทร์ เวลา 14:00-16:30 น.

– คอร์สอังคะวิชาธาตุ 7ตัวพม่า 2

อังคะวิชาธาตุ ระบบพ่อครูดวงสุริยะเนตร เรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา 18:15-20:45 น.

– คอร์สโหราศาสตร์ยูเรเนียน

คอร์สโหราศาสตร์ยูเรเนียน 1 นี้ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าเรียนได้เลย มีเรียนทุกวันเสาร์ เวลา 09:00-11:30 น.
และรุ่นนี้มีการขยายต่อยอดใน คอร์สโหราศาสตร์ยูเรเนียน 2 เป็นการสอนวิชชานี้ขั้น Advance ขึ้นอย่างหลากหลายและลึกซึ้งต่อเนื่องสูงยิ่งขึ้นไปอีก โดยมีเรียนวันจันทร์ เวลา 14:00-16:30 น. (ผู้ที่จะเรียนคอร์สโหราศาสตร์ยูเรเนียน 2 ต้องเคยเรียนคอร์สโหราศาสตร์ยูเรเนียน 1 แล้ว)
ยิ่งไปกว่านั้น รุ่นนี้ยังมีการขยายต่อยอดในคอร์สโหราศาสตร์ยูเรเนียน 3 ซึ่งเป็นการสอนวิชชานี้ขั้น Super Advance อย่างหลากหลายและลึกซึ้ง ยิ่งขึ้นไปอีก โดยขั้นนี้เรียนวันอังคาร เวลา 18:00-20:30 น. (ผู้ที่จะเรียนคอร์สโหราศาสตร์ยูเรเนียน 3 ต้องเคยเรียนคอร์สโหราศาสตร์ยูเรเนียน 2 แล้ว)
====

– คอร์สโหราศาสตร์อายุรเวช

– คอร์สโหราอายุวัฒนะ

สอนกายวิภาค สุขภาพ เหตุของการเกิดโรค เป็นต้น และสามารถวิเคราะห์ธาตุของแต่ละบุคคลได้อย่างชำนาญ โดย วิชชาโหราอายุวัฒนะ เรียนวันเสาร์ 12:15-14:45 น.

– คอร์สนวดพื้นบ้านล้านนา (โหราศาสตร์สุขภาพ)

การนวดอัตตลักษณ์ล้านนา ภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้าน ที่สืบทอดกันมายาวนานจนถึงทุกวันนี้ อาทิ การนวดแหกเส้น เป็นต้น ผู้ไม่มีพื้นฐานสามารถเรียนได้ คอร์สนวดพื้นบ้านล้านนา (โหราศาสตร์สุขภาพ) เรียน วันจันทร์ 18:00-21:00 น.
 

– คอร์สหฐโยคะ

หฐโยคะ คือ การใช้ศิลปะในการบริหารร่างกาย ภายใต้การควบคุมของจิตใจ เพื่อให้เกิดความสมดุลของพลังด้านบวก และด้านลบ ให้จิตใจและร่างกายทำหน้าที่สัมพันธ์กันอย่างสมบูรณ์ที่สุด โดยการฝึกจะเน้นการหายใจโดยคอร์สนี้ จะเป็นการฝึกโยคะท่าเดี่ยว ท่าต่อท่า ตามแบบโบราณ ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าเรียนได้ คอร์สหฐโยคะ มีเรียน วันอาทิตย์ 9:00-11:30 น.
====

– คอร์สฮวงจุ้ย

ศาสตร์ฮวงจุ้ย “ฮวง” แปลว่า ลม หรือพลังการเคลื่อนไหวที่อยู่รอบๆตัวเรา ส่วน “จุ้ย” แปลว่า น้ำ เป็นสัญลักษณ์ของความสดชื่น ความมีชีวิตชีวา เป็นการผสมผสานความสัมพันธ์ระหว่างฟ้า คน ดิน และกฏธรรมชาติที่เกี่ยวกับธาตุทั้ง5 ซึ่งเป็นพลังที่มีอิทธิพล ก่อให้เกิดผลต่อความเป็นอยู่กับบุคคล อาชีพ การงาน การเงิน และสุขภาพ เราเรียนเพื่อรู้และสามารถวิเคราะห์ เพื่อนำเอาพลังเหล่านี้มาจัดให้เกิดความสมดุลย์และส่งผลที่ดีขึ้นต่อตนเอง ครอบครัว และธุรกิจการงาน
มีทั้งคอร์สพื้นฐาน คือ
ฮวงจุ้ย_1 และขยายต่อยอดเป็นฮวงจุ้ย_2 โดย วิชชาฮวงจุ้ย 1 เรียนวันเสาร์ 18:15-20:45 น. (ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้) วิชชาฮวงจุ้ย 2 เรียนวันอาทิตย์ 12:15-14:45 น. (สำหรับผู้ที่เรียนฮวงจุ้ย 1 มาแล้ว)

– คอร์สโป๊ยหยี่สี่เถียว (ดวงจีน)

การดูดวงแบบจีน ซึ่งเรียกว่า “โป๊ยหยี่” โดยการนำเอาวัน เดือน ปี และเวลาเกิด มาผูกดวงจีน คล้ายกับการผูกดวงไทย แต่รายละเอียดและกฎเกณฑ์จะต่างกัน โดยนำเบญจธาตุ คือ ธาตุดิน ธาตุทอง ธาตุน้ำ ธาตุไม้ และธาตุไฟ มาสัมพันธ์กับดวงชะตา ทำให้ทราบว่าเจ้าของดวงชะตามีธาตุอะไรในดวงตนเอง และทำให้รู้ว่าพื้นดวงเป็นคนอย่างไร การหาธาตุสำคัญ เพื่อนำมาวิเคราะห์ และปรับให้เกิดความสมดุล ในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้น ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ มีเรียนในวันอาทิตย์ 18:15-20:45 น.

– คอร์สไพ่ธาโรต์ Tarot Magic Card

(บางคนเรียกติดปากกันว่า ไพ่ยิปซี) คือ วิชาไพ่ธาโรต์1 และขยายต่อยอดเป็น ไพ่ธาโรต์2 (สำหรับผู้ที่ผ่านไพ่ธาโรต์1 แล้ว หรือผู้ใหม่ที่มีพื้นความรู้ คือรู้ความหมายไพ่ทั้ง 78 ใบมาแล้ว) แล้วมาต่อยอดการวางผังพยากรณ์ด้วยไพ่ยิปซี ในรูปแบบต่างๆอย่างหลากหลาย ลึกซึ้ง และซับซ้อน โดย วิชชาไพ่ธาโรต์ 1 เรียนวันเสาร์ 15:15-17:45 น. วิชชาไพ่ธาโรต์ 2 เรียนวันพุธ 18:00-20:30 น.

– ‪‎คอร์สดอกไม้บายศรี (สัปปายะศิริบุปผา)

สอนงานใบตอง ทำบายศรีปากชาม บายศรีชนิดต่างๆ ฯลฯ ตามความสามารถและความสนใจของผู้เรียน ผู้ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้ มีเปิดสอนในวันอาทิตย์ เวลา 12:15-14:45 น.

– คอร์สอักขระเลขยันต์กับชีวิต

สอนการใช้อักขระเลขยันต์ประกอบสมาธิ โดย อ.เอก ธนกร เปิดสอนในวันอาทิตย์ เวลา 15:15-17:45 น. (ผู้ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้)

– คอร์สพิธีกรรมโบราณ

สอนการทำพิธีกรรมต่างๆ ตามแบบโบราณ เปิดสอนในวันศุกร์ เวลา 18:00-20:30 น. (ผู้ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้)

– คอร์สพิธีกรรมแบบพุทธโบราณ

สอนการทำพิธีกรรมตามต่างๆ แบบพุทธโบราณ สอนโดย อาจารย์ ณณัฐรัชต์ เดชาจรูญเกียรติ เปิดสอนในวันพุธ เวลา 18:00-20:30 น. (ผู้ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้)
 

=== #ภาควิชชากรรมฐาน

เป็นการกำหนดรู้รูปนามและคุณสมบัติของธาตุ โดยอเนกประการ ฯลฯ รวมทั้งมีการนำสมาธิที่ฝึกฝนได้มาประยุกต์ใช้อย่างหลากหลาย มีการนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และการบำบัดสุขภาพโรคภัย เป็นต้น ภาควิชชานี้มีการสอนทั้งสมถะและวิปัสสนากรรมฐาน

📷🎊#คอร์สพุทธกสิณสมดุลธาตุ :

เป็นกสิณชั้นต้น สำหรับผู้ที่สนใจฝึกกสิณสมาธิอย่างเต็มรูปแบบ สอนกสิณมหาภูตรูป ครบทั้ง 4 ธาตุ (ดิน น้ำ ไฟ ลม) บริกรรมนิมิต อุคหนิมิต ปฏิภาคนิมิต รวมธาตุ แยกธาตุ สมดุลธาตุ ฯลฯ เพื่อการพัฒนาจิต ขัดเกลาธาตุขันธ์ และน้อมนำไปใช้กับการบำบัด เป็นต้น (หรือจะฝึกเพื่อนำไปใช้กับการพยากรณ์ด้วยก็ได้) ผู้ใหม่สามารถสมัครเข้าเรียนได้ มีเรียนวันอาทิตย์ เวลา 12:15-14:45 น.

📷🎊#คอร์สไตรรัตน์พุทธกสิณ :

เป็นกสิณชั้นกลาง มหาภูตรูป4 วรรณรูป4 จักระ ผู้ฝึกนอกจากฝึกสมดุลธาตุ สมดุลรูปนามแล้ว ยังได้ฝึกผสานพลังโลก จักรวาล และชีวิตด้วย เป็นต้น และสามารถนำไปใช้ได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการขัดเกลาพัฒนาจิต สั่งสมสมาธิ น้อมนำไปใช้กับการบำบัด การเขียนอักขระฯ การอธิษฐาน การปลุกเสก การพยากรณ์ ฯลฯ อย่างโดยสัมมายิ่ง ผู้จะสมัครเรียนต้องผ่านคอร์สพุทธกสิณสมดุลธาตุมาแล้ว วิชชานี้มีเรียนวันเสาร์ เวลา 09:00-11:30 น.

📷🎊#คอร์สกสิณวิปัสสนา :

เป็นกสิณชั้นสูง กสิณ10 จตุธาตุววัฏฐาน มหาสติปัฏฐาน4 รู้เท่าทันสภาวะธรรม กำหนดรู้รูปนาม กายนอก กายใน ฯลฯ (สมถะ+วิปัสสนา) ผู้จะสมัครเรียนต้องผ่านคอร์สไตรรัตน์พุทธกสิณมาแล้ว วิชชากสิณวิปัสสนามีเรียนวันเสาร์ เวลา 18:15-20:45 น.

📷🎊#คอร์สพลังจิต :

สอนการฝึกพลังจิต และการใช้พลังจิต สอนโดย อาจารย์ ณณัฐรัชต์ เดชาจรูญเกียรติ ผู้ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้ โดยมีเรียนทุกวันพฤหัสบดี เวลา 18:00-20:30 น.

📷🎊#คอร์สอภิธรรม 7 คัมภีร์ :

สอนคุณธรรม หลักธรรมะ และหลักอภิธรรม ที่เกี่ยวข้องกับวิชชาสุวรรณโคมคำ และการพยากรณ์ ฯลฯ ผู้ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้ โดยมีเรียนทุกวันเสาร์ เวลา 15:15-17:45 น.
 
===
 
‎📷☀สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ
📷☎โทร: 096-296-4642, 092-372-4234, 02-681-2524
📷📱Line: @srisuwankhomkhum
📷📚ดู‎โครงสร้างหลักสูตร : คลิ้ก http://goo.gl/tXgwjv