คอร์สปฐมดาราพุทธศาสตร์

 

ศาสตร์พยากรณ์+กสิณสมาธิ ในแบบฉบับสุวรรณโคมคำ เริ่มต้นเรียนรู้ด้วยการฝึกจิต+จับกระแสธาตุพยากรณ์ เลขบัตรประชาชน เลขรถ เลขบ้าน เลขโทรศัพท์ ฯลฯ จับยาม+กระทบจิต พยากรณ์ด้วยหลักสมการพฤติกรรม วาง(ฤกษ์)ยาม จับนิมิตกรรมพยากรณ์+วิธีการแก้วิบากแห่งวิถีกรรม ด้วยการปรับพฤติกรรม 3 ทาง (กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม) ฯลฯ อันเป็นพื้นฐานวิชชาสุวรรณโคมคำทั้งปวง
คอร์สปฐมดาราพุทธศาสตร์ เรียน วันพุธ 18:00-20:30 น. หรือ วันอาทิตย์ 15:15-17:45 น. (โดยให้เลือกเรียนวันใดวันหนึ่งเป็นหลัก)

×
คอร์สสัตตาภิธรรมเบื้องต้น

 

เรียนวิธีการแทนค่าวันเดือนปี เป็นสมการพฤติกรรม และขยายออกมาเป็นผังวิชชา “สัตตาภิธรรม” ใช้เทคนิคการพยากรณ์แบบอภิธรรม 7 คัมภีร์ พร้อมทั้งพยากรณ์จริตธาตุบารมี ชาตาชีวิต+หนทางแก้ไข ตลอดจนคำนวณยาสมุนไพรปรับธาตุ ฯลฯ [ส่วนวิชชาสัตตาภิธรรมเบื้องต้นนี้ ผู้จะสมัครเรียนต้องผ่านคอร์สปฐมดาราพุทธศาสตร์แล้ว] คอร์สสัตตาภิธรรมเบื้องต้น เรียน วันศุกร์ 18:00-20:30 น. หรือ วันเสาร์ 12:15-14:45 น. (โดยให้เลือกเรียนวันใดวันหนึ่งเป็นหลัก)

×
คอร์สสัตตาภิธรรมพัฒนา

 

เทคนิคการคำนวณและเคล็ดการพยากรณ์สัตตาภิธรรมขั้น Advance อย่างหลากหลายและลุ่มลึกละเอียด แตกฉาน แม่นยำ รวมถึงมีการขยายผังการพยากรณ์เป็นแบบผัง 7 ฐาน 9 ฐาน 11 และ 12 ฐาน ตามลำดับ อย่างหลากหลาย มีการพยากรณ์แบบอริยสัจ4 พร้อมทั้งเทคนิคการพยากรณ์ที่พิศดารอีกมากมาย แล้วแต่ว่าผู้เรียนแต่ละรุ่นจะทรงได้แค่ไหน ฯลฯ หมายเหตุ : ผู้จะสมัครเรียนสัตตาภิธรรมพัฒนา ต้องผ่านคอร์สสัตตาภิธรรมเบื้องต้นแล้ว คอร์สสัตตาภิธรรมพัฒนา เรียน วันเสาร์ 09:00-11:30 น.

×
คอร์สสัตตาภิธรรมชั้นสูง

 

คำนวณดูบุญกรรมย้อนชาติ ย้อนอดีต ย้อนดูกรรมในอดีตชาติได้หลายภพชาติเป็นอันมาก เพื่อออกคำพยากรณ์กรรมอย่างมีหลักวิชชาแจ่มแจ้ง มีหลักเกณฑ์พิสูจน์ได้ จับต้องได้ พร้อมทั้งบอกแนวทางวิธีแก้ไขในปัจจุบันชาติ ปัจจุบันขณะอย่างได้ผลดี สอดคล้องหลักธรรมะ หลักกฎแห่งกรรม และหลักธรรมชาติ ฯลฯ เพื่อชีวิตที่ดีมีความสุขความสำเร็จในปัจจุบันชาติ ปัจจุบันขณะ และส่งถึงมรรคผลนิพพานได้ในอนาคตที่สุด (คำนวณลึกผูกเป็นผังอภิธรรมเพื่อพยากรณ์ ลึกกว่าการผูกผังวันเดือนปีแบบปกติเข้าไปอีก ฯลฯ)

หมายเหตุ : ผู้ที่จะสมัครเรียนสัตตาภิธรรมชั้นสูง ต้องเคยเรียนสัตตาภิธรรมพัฒนาแล้ว

คอร์สสัตตาภิธรรมชั้นสูง เรียน วันอาทิตย์ 18:15-20:45 น.

×
คอร์สสัตตาภิธรรมชั้นสูงพิเศษ

 

เป็นการสอนที่ Super Advance ยิ่งขึ้นกว่าสัตตาภิธรรมชั้นสูง โดยคอร์สนี้จะเน้นการผูกดวงแบบสัตตาภิธรรม ให้ออกมาเป็น 12 ฐาน และมีการคำนวณตัวแฝงอีกเป็นอันมาก สอนทักษะการพยากรณ์อย่างเป็นลำดับ มีที่มาที่ไป เป็นเหตุเป็นผล ชัดเจน แม่นยำ ฉับไว เฉียบคม ลุ่มลึก ลึกซึ้ง แตกฉานร้อยนัยพันนัย ทำให้รองรับคำถาม ตอบโจทย์พยากรณ์ และการออกภาคสนามการทำงานได้ในทุกรูปแบบ อลังการครอบคลุม

หมายเหตุ : ผู้ที่จะสมัครเรียนสัตตาภิธรรมชั้นสูงพิเศษ ต้องเคยเรียนสัตตาภิธรรมพัฒนาแล้ว

คอร์สสัตตาภิธรรมชั้นสูงพิเศษ เรียน วันพฤหัสบดี 14:00-16:30 น.

×
คอร์สกรรมจักรเบื้องต้น

 

เป็นการนำเลข 7 ตัว ของสัตตาภิธรรม มาผูกเป็นผังวิชชา “กรรมจักร”(ปฏิจจสมุปบาท12_ปัจจยาการ12) รวมทั้งคำนวน นวางค์ ตรียางค์ ฤกษ์ ฯลฯ อย่างละเอียด ตามผังกรรมจักรสุวรรณโคมคำ อันมีลักษณะเฉพาะตัว และออกคำพยากรณ์ต่างๆ มากมาย
คอร์สกรรมจักรเบื้องต้น เรียน วันจันทร์ 18:00-20:30 น.

×
คอร์สกรรมจักรพัฒนา

 

คำนวณบุญกรรม ย้อนดูกรรมในอดีตชาติได้หลายภพชาติเป็นอันมาก นับคำนวณ บอกจำนวนปีจำนวนชาติ และออกคำพยากรณ์กรรมอย่างมีหลักวิชชาแจ่มแจ้ง มีหลักเกณฑ์พิสูจน์ได้ จับต้องได้ พร้อมทั้งบอกแนวทางการแก้ไขในปัจจุบันชาติ ปัจจุบันขณะอย่างได้ผลดี สอดคล้องหลักกฎแห่งกรรมและธรรมะ มีเทคนิคการพยากรณ์ด้วยหลักปฏิจจสมุปบาท12 หลักอริยสัจ4 หลักพรหมวิหาร4 ฯลฯ อีกทั้งมีการผูกดวงแบบพิเศษเป็นดวงอภิธรรม(แตกต่างและลึกกว่าการผูกดวงวันเดือนปี) เพื่อการเจาะลึกบุญกรรม และเส้นทางการบำเพ็ญของเจ้าชาตาที่สั่งสมมาในอดีต พร้อมทั้งบอกวิธีแก้ไขและส่งเสริมด้วยหลักบุญกรรม และหลักธรรมอย่างเป็นรูปธรรม+ได้ผล ฯลฯ
หมายเหตุ : ส่วนวิชชากรรมจักรพัฒนานี้ ผู้จะสมัครเรียนต้องเคยเรียนคอร์สกรรมจักรเบื้องต้นแล้ว

(คอร์สกรรมจักรพัฒนา เรียน วันเสาร์ 15:15-17:45 น.)

×
คอร์สกรรมจักรชั้นสูง

 

เทคนิคการคำนวนและเคล็ดการพยากรณ์กรรมจักรขั้นสูง อย่างหลากหลายและลุ่มลึก ละเอียด แตกฉาน แม่นยำ เฉียบคม โลดโผน พลิกแพลงอย่างยิ่ง รวมถึงคำนวณการออกฤกษ์ วางฤกษ์อันลึกซึ้งซับซ้อนแบบกรรมจักรสุวรรณโคมคำ สามารถใช้พลิกดวงชาตา/ปรับปรุงชาตา ได้อย่างสำคัญอีกด้วย รวมถึงหยั่งลึก คำนวณอย่างละเอียดยิ่งนักผูกเป็นดวงนวางค์จักร ตรียางค์จักร ออกเป็นคำพยากรณ์ขั้นเฉียบคมเยี่ยมยอดได้อย่างน่าทึ่ง ฯลฯ
หมายเหตุ : ส่วนวิชชากรรมจักรชั้นสูงนี้ ผู้จะสมัครเรียนต้องเคยเรียนคอร์สกรรมจักรพัฒนาแล้ว
(คอร์สกรรมจักรชั้นสูง เรียน วันเสาร์ 18:15-20:45 น.)

×
คอร์สโหรัตตกรรมจักรราศี (โหราศาสตร์ไทย+กรรมจักร)

 

สำหรับผู้ที่สนใจเรียนจักรราศี โดยไม่ต้องมีพื้นมาก่อน และไม่ต้องผ่านวิชชาแกนสุวรรณโคมคำ ก็สมัครเรียนได้ทันที คือ วิชชาโหรัตตกรรมจักรราศี (โหราศาสตร์ไทย+กรรมจักร) โดยการเรียนการสอนจะปูพื้นเริ่มจากการเรียนรู้วิชาโหราศาสตร์ไทย (จักรราศีทั่วไปที่รู้จักกันดี) แล้วจึงสอนวิธีผูกดวงจักรราศีแบบกรรมจักรสุวรรณโคมคำและการพยากรณ์ต่อเนื่องกันไปจนครบหลักสูตร โดยวิชชาโหรัตตกรรมจักรราศี เรียนวันอาทิตย์ เวลา 09:00 น.-11:30 น.

×
คอร์ส สห(ภูมิ)ทักษา

 

จัดไว้สำหรับผู้ที่สนใจชื่นชอบในวิชชาทักษา นอกจากจะได้เรียนรู้ทักษาคู่ธาตุขั้นอลังการแล้ว ยังมีทักษาอื่นๆ ที่หาเรียนได้ยาก ลึกซึ้ง ล้ำเลิศ แปลก พิสดารอีกมากมาย ซึ่งจะนำมารวมอยู่ในคอร์สนี้ ทำให้ออกคำพยากรณ์ได้ชัดเจนแม่นยำ เฉียบคม ไม่แพ้การคำนวณและออกคำพยากรณ์ด้วยจักรราศี แต่ว่าสห(ภูมิ)ทักษา นับคำนวณและพยากรณ์ได้ฉับไวกว่า โดยมีความเฉียบคมของคำพยากรณ์ไม่แพ้กัน ผู้ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้ คอร์ส สห(ภูมิ)ทักษา เรียน วันศุกร์ 18:00-20:30 น.

×
คอร์สทักษามหายุค

 

ทักษามหายุค หรือเรียกเต็มยศว่า ทักษามหายุคศาสตร์ เป็นตำราไทยโบราณฝ่ายจันทรคตินิยม เป็นหลักในการพยากรณ์แบบเดียวกันกับวิชชาเลข 7 ตัว ผู้ใหม่ที่มีพื้นฐานเลข 7 ตัวสามารถเรียนได้ และครั้งนี้ได้มีการต่อยอดขยายขึ้น เป็น คอร์สทักษามหายุค2 ซึ่งจะหลากหลาย ลึกซึ้ง กว้างขวาง Advance ขึ้นไปยิ่งกว่าเดิมอีก
โดย คอร์สทักษามหายุค1 เรียน วันอังคาร 18:00-20:30 น. (ผู้ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้)

และคอร์สทักษามหายุค2 เรียน วันอังคาร 14:00-16:30 น. (ผู้ที่จะเรียนทักษามหายุค2 ต้องเคยเรียนทักษามหายุค 1 มาแล้ว หรือผู้ใหม่ที่มีพื้นฐานความรู้ในวิชชาทักษามาแล้ว)

×
คอร์สเลขศาสตร์

 

เป็นวิชชาพื้นฐานสำคัญในการศึกษาศาสตร์พยากรณ์ทุกประเภท อันว่าด้วยความหมาย คุณลักษณะของดาว คู่ดาว สอนพยากรณ์เลขรถ เลขบ้าน เลขโทรศัพท์ เลขบัตรประชาชน ฯลฯ อย่างหลากหลาย เรียนแล้วพยากรณ์ได้เลย นำไปใช้พยากรณ์ได้ทุกธุระทุกรูปแบบ เหมาะสำหรับผู้ใหม่ที่ไม่มีความรู้ รวมถึงผู้ที่มีพื้นฐานแต่ต้องการแตกฉานในการพยากรณ์ให้ยิ่งๆ ขึ้นไป คอร์สเลขศาสตร์ เรียน วันเสาร์ 12:15-14:45 น.

×
คอร์สเลข 7 ตัว 4 ฐาน

 

เป็นการพยากรณ์โดยใช้ เลข 7ตัว 4 ฐาน ประกอบนิทานคู่ดาว และวิธีการพยากรณ์ที่พลิกแพลง ไม่ธรรมดา พยากรณ์ทุกฐาน ทุกภพ ก็มีความแม่นยำอย่างน่าอัศจรรย์ ผู้เรียนใหม่ที่ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ คอร์สเลข 7 ตัว 4 ฐาน มีเรียน วันศุกร์ 14:00-16:30 น.

×
คอร์สเทคนิคการพยากรณ์เลข 7 ตัว ชั้นสูง

 

สำหรับผู้ที่รักชอบในวิชาพยากรณ์เลข 7 ตัว มีการเปิดสอนวิชชา “เทคนิคการพยากรณ์เลข 7 ตัว ชั้นสูง” เป็นการสอนเน้นไปที่วิธีการพยากรณ์อย่างหลากหลาย คล่องแคล่ว และลึกซึ้งแตกฉาน ในรูปแบบต่างๆ ของศาสตร์พยากรณ์เลข 7 ตัว ในแบบเลข 7 ตัวทั่วไปสไตล์ต่างๆมากมาย ซึ่งนำมาประยุกต์ใช้กันได้กับวิชชาสัตตาภิธรรมสุวรรณโคมคำ คอร์สเทคนิคการพยากรณ์เลข 7 ตัว ชั้นสูง เรียน อังคาร 18:00-20:30 น.

×
คอร์สโหรานรลักษณ์

 

สอนพยากรณ์ชาตาชีวิตทั้งจากใบหน้า และจากรูปร่าง ลักษณะต่างๆทั่วร่างกาย ผู้ไม่มีพื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้ โดยเรียนทุกวันจันทร์ 14:00-16:30 น.

×
คอร์สหัตถศาสตร์

 

สอนพยากรณ์ชาตาชีวิตจากลายมือ โดยโหราจารย์แถวหน้าแห่งวงการพยากรณ์ อาจารย์เก่ง (อ.สิรภพ อาฒยา) ผู้ไม่มีพื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้ โดยเรียนทุกวันพฤหัสบดี 18:00-20:30 น.

×
คอร์สการตั้งชื่อและลายเซ็น

 

สอนพยากรณ์ชาตาชีวิตจากชื่อ และสอนวิธีการตั้งชื่อที่ให้คุณอย่างละเอียดพิสดาร เช่น หลักวิชชานามธาตุ เป็นต้น รวมถึงวิธีการออกแบบลายเซ็น ประดิษฐ์ลายเซ็นที่ส่งเสริมเจ้าชาตา ผู้ไม่มีพื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้ โดยเรียนทุกวันพฤหัสบดี 18:00-20:30 น.

×
คอร์สเมคอัพเสริมโหงวเฮ้ง

 

สอนแต่งหน้า Make up เพื่อปรับเสริมสิริมงคลแก่ใบหน้า ตามหลักโหงวเฮ้ง เพื่อความสร้างความสำเร็จในทุกวัน ประหยัดกว่า และไม่ต้องเสี่ยงกับการผ่าตัดศัลยกรรม คอร์สนี้ไม่จำกัดเพศ อายุ ผู้ไม่มีพื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้ โดยเรียนทุกวันจันทร์ 18:00-20:30 น.

×
คอร์สคชสารพยากรณ์ลักษณะขอม

 

ผูกเลข 7 ตัวแบบเขมร ในการพยากรณ์ดวงกำเนิด ดวงจร โดยนำลักษณะช้างมาใช้ในการพยากรณ์ดวงชาตา ผู้ใหม่ที่ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ วิชชานี้มีเรียนทุกวันจันทร์ เวลา 14:00-16:30 น.

×
คอร์สอังคะวิชาธาตุ 7 ตัวพม่า (2 )

 

อังคะวิชาธาตุ ระบบพ่อครูดวงสุริยะเนตร เรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา 18:15-20:45 น.

×
คอร์สโหราศาสตร์ยูเรเนียน

 

×
คอร์สโหราอายุวัฒนะ

 

สอนกายวิภาค สุขภาพ เหตุของการเกิดโรค เป็นต้น และสามารถวิเคราะห์ธาตุของแต่ละบุคคลได้อย่างชำนาญ โดย วิชชาโหราอายุวัฒนะ เรียนวันเสาร์ 12:15-14:45 น.

×
คอร์สนวดพื้นบ้านล้านนา (โหราศาสตร์สุขภาพ)

 

การนวดอัตตลักษณ์ล้านนา ภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้าน ที่สืบทอดกันมายาวนานจนถึงทุกวันนี้ อาทิ การนวดแหกเส้น เป็นต้น ผู้ไม่มีพื้นฐานสามารถเรียนได้ คอร์สนวดพื้นบ้านล้านนา (โหราศาสตร์สุขภาพ) เรียน วันจันทร์ 18:00-21:00 น.

×
คอร์สหฐโยคะ

 

หฐโยคะ คือ การใช้ศิลปะในการบริหารร่างกาย ภายใต้การควบคุมของจิตใจ เพื่อให้เกิดความสมดุลของพลังด้านบวก และด้านลบ ให้จิตใจและร่างกายทำหน้าที่สัมพันธ์กันอย่างสมบูรณ์ที่สุด โดยการฝึกจะเน้นการหายใจโดยคอร์สนี้ จะเป็นการฝึกโยคะท่าเดี่ยว ท่าต่อท่า ตามแบบโบราณ ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าเรียนได้ คอร์สหฐโยคะ มีเรียน วันอาทิตย์ 9:00-11:30 น.

×
คอร์สฮวงจุ้ย

 

ศาสตร์ฮวงจุ้ย “ฮวง” แปลว่า ลม หรือพลังการเคลื่อนไหวที่อยู่รอบๆตัวเรา ส่วน “จุ้ย” แปลว่า น้ำ เป็นสัญลักษณ์ของความสดชื่น ความมีชีวิตชีวา เป็นการผสมผสานความสัมพันธ์ระหว่างฟ้า คน ดิน และกฏธรรมชาติที่เกี่ยวกับธาตุทั้ง5 ซึ่งเป็นพลังที่มีอิทธิพล ก่อให้เกิดผลต่อความเป็นอยู่กับบุคคล อาชีพ การงาน การเงิน และสุขภาพ เราเรียนเพื่อรู้และสามารถวิเคราะห์ เพื่อนำเอาพลังเหล่านี้มาจัดให้เกิดความสมดุลย์และส่งผลที่ดีขึ้นต่อตนเอง ครอบครัว และธุรกิจการงาน
มีทั้งคอร์สพื้นฐาน คือฮวงจุ้ย_1 และขยายต่อยอดเป็นฮวงจุ้ย_2

โดย วิชชาฮวงจุ้ย 1 เรียนวันเสาร์ 18:15-20:45 น. (ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้)

วิชชาฮวงจุ้ย 2 เรียนวันอาทิตย์ 12:15-14:45 น. (สำหรับผู้ที่เรียนฮวงจุ้ย 1 มาแล้ว)

×
คอร์สโป๊ยหยี่สี่เถียว (ดวงจีน)

 

การดูดวงแบบจีน ซึ่งเรียกว่า “โป้ยยี่” โดยการนำเอาวัน เดือน ปี และเวลาเกิด มาผูกดวงจีน คล้ายกับการผูกดวงไทย แต่รายละเอียดและกฎเกณฑ์จะต่างกัน โดยนำเบญจธาตุ คือ ธาตุดิน ธาตุทอง ธาตุน้ำ ธาตุไม้ และธาตุไฟ มาสัมพันธ์กับดวงชะตา ทำให้ทราบว่าเจ้าของดวงชะตามีธาตุอะไรในดวงตนเอง และทำให้รู้ว่าพื้นดวงเป็นคนอย่างไร การหาธาตุสำคัญ เพื่อนำมาวิเคราะห์ และปรับให้เกิดความสมดุลย์ ในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้น ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ มีเรียนในวันอาทิตย์ 18:15-20:45 น.

×
คอร์สไพ่ธาโรต์ Tarot Magic Card

 

(บางคนเรียกติดปากกันว่า ไพ่ยิปซี) คือ วิชาไพ่ธาโรต์1 และขยายต่อยอดเป็น ไพ่ธาโรต์2 (สำหรับผู้ที่ผ่านไพ่ธาโรต์1 แล้ว หรือผู้ใหม่ที่มีพื้นความรู้ คือรู้ความหมายไพ่ทั้ง 78 ใบมาแล้ว) แล้วมาต่อยอดการวางผังพยากรณ์ด้วยไพ่ยิปซี ในรูปแบบต่างๆอย่างหลากหลาย ลึกซึ้ง และซับซ้อน

โดย วิชชาไพ่ธาโรต์ 1 เรียนวันเสาร์ 15:15-17:45 น.

วิชชาไพ่ธาโรต์ 2 เรียนวันพุธ 18:00-20:30 น.

×
‪‎คอร์สดอกไม้บายศรี (สัปปายะศิริบุปผา)

 

สอนงานใบตอง ทำบายศรีปากชาม บายศรีชนิดต่างๆ ฯลฯ ตามความสามารถและความสนใจของผู้เรียน ผู้ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้ มีเปิดสอนในวันอาทิตย์ เวลา 12:15-14:45 น.

×
คอร์สอักขระเลขยันต์กับชีวิต

 

สอนการใช้อักขระเลขยันต์ประกอบสมาธิ โดย อ.เอก ธนกร เปิดสอนในวันอาทิตย์ เวลา 15:15-17:45 น. (ผู้ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้)

×
คอร์สพิธีกรรมโบราณ

 

สอนการทำพิธีกรรมต่างๆ ตามแบบโบราณ เปิดสอนในวันศุกร์ เวลา 18:00-20:30 น. (ผู้ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้)

×
คอร์สพิธีกรรมแบบพุทธโบราณ

 

สอนการทำพิธีกรรมตามต่างๆ แบบพุทธโบราณ สอนโดย อาจารย์ ณณัฐรัชต์ เดชาจรูญเกียรติ เปิดสอนในวันพุธ เวลา 18:00-20:30 น. (ผู้ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้)

×
คอร์สพุทธกสิณสมดุลธาตุ

 

เป็นกสิณชั้นต้น สำหรับผู้ที่สนใจฝึกกสิณสมาธิอย่างเต็มรูปแบบ สอนกสิณมหาภูตรูป ครบทั้ง 4 ธาตุ (ดิน น้ำ ไฟ ลม) บริกรรมนิมิต อุคหนิมิต ปฏิภาคนิมิต รวมธาตุ แยกธาตุ สมดุลธาตุ ฯลฯ เพื่อการพัฒนาจิต ขัดเกลาธาตุขันธ์ และน้อมนำไปใช้กับการบำบัด เป็นต้น (หรือจะฝึกเพื่อนำไปใช้กับการพยากรณ์ด้วยก็ได้) ผู้ใหม่สามารถสมัครเข้าเรียนได้ มีเรียนวันอาทิตย์ เวลา 12:15-14:45 น.

×
คอร์สไตรรัตน์พุทธกสิณ

 

เป็นกสิณชั้นกลาง มหาภูตรูป4 วรรณรูป4 จักระ ผู้ฝึกนอกจากฝึกสมดุลธาตุ สมดุลรูปนามแล้ว ยังได้ฝึกผสานพลังโลก จักรวาล และชีวิตด้วย เป็นต้น และสามารถนำไปใช้ได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการขัดเกลาพัฒนาจิต สั่งสมสมาธิ น้อมนำไปใช้กับการบำบัด การเขียนอักขระฯ การอธิษฐาน การปลุกเสก การพยากรณ์ ฯลฯ อย่างโดยสัมมายิ่ง

ผู้จะสมัครเรียนต้องผ่านคอร์สพุทธกสิณสมดุลธาตุมาแล้ว วิชชานี้มีเรียนวันเสาร์ เวลา 09:00-11:30 น.

×
คอร์สกสิณวิปัสสนา

 

เป็นกสิณชั้นสูง กสิณ10 จตุธาตุววัฏฐาน มหาสติปัฏฐาน4 รู้เท่าทันสภาวะธรรม กำหนดรู้รูปนาม กายนอก กายใน ฯลฯ (สมถะ+วิปัสสนา) ผู้จะสมัครเรียนต้องผ่านคอร์สไตรรัตน์พุทธกสิณมาแล้ว

วิชชากสิณวิปัสสนามีเรียนวันเสาร์ เวลา 18:15-20:45 น.

×
คอร์สพลังจิต

 

สอนการฝึกพลังจิต และการใช้พลังจิต สอนโดย อาจารย์ ณณัฐรัชต์ เดชาจรูญเกียรติ ผู้ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้ โดยมีเรียนทุกวันพฤหัสบดี เวลา 18:00-20:30 น.

×
คอร์สอภิธรรม 7 คัมภีร์

 

สอนคุณธรรม หลักธรรมะ และหลักอภิธรรม ที่เกี่ยวข้องกับวิชชาสุวรรณโคมคำ และการพยากรณ์ ฯลฯ ผู้ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้ โดยมีเรียนทุกวันเสาร์ เวลา 15:15-17:45 น.

×