รายละเอียด รายวิชชา รุ่น 38 รุ่นพลังธาตุ (ภาคการศึกษาที่ 2/2561)

 ‪โหราศาสตร์สัจธรรมแนวธรรมชาติ พยากรณ์ตามหลักกฎแห่งกรรม‬ ควบคู่กสิณกรรมฐาน
(หลักสูตร 3 เดือน)

คอร์ส 3 เดือน มีวิชชาดังนี้

– คอร์สปฐมดาราพุทธศาสตร์  (พยากรณ์ศาสตร์+กสิณกรรมฐาน)

=== ศาสตร์พยากรณ์+กสิณสมาธิ ในแบบฉบับสุวรรณโคมคำ เริ่มต้นเรียนรู้ด้วยการฝึกจิต+จับกระแสธาตุพยากรณ์ เลขบัตรประชาชน เลขรถ เลขบ้าน เลขโทรศัพท์ ฯลฯ จับยาม+กระทบจิต พยากรณ์ด้วยหลักสมการพฤติกรรม วาง(ฤกษ์)ยาม จับนิมิตกรรมพยากรณ์+วิธีการแก้วิบากแห่งวิถีกรรม ด้วยการปรับพฤติกรรม 3 ทาง (กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม) ฯลฯ อันเป็นพื้นฐานวิชชาสุวรรณโคมคำ

คอร์สปฐมดาราพุทธศาสตร์ เรียน วันจันทร์ 18:00-20:30 น. หรือ วันอาทิตย์ 15:15-17:45 น. (โดยให้เลือกเรียนวันใดวันหนึ่งเป็นหลัก) ===

– คอร์สเลข 7 ตัว แบบสุวรรณโคมคำ (วิชชาสัตตาภิธรรม)

– คอร์สสัตตาภิธรรมเบื้องต้น (เลข7ตัว_อภิธรรม7คัมภีร์)
เรียนวิธีการแทนค่าวันเดือนปี เป็นสมการพฤติกรรม และขยายออกมาเป็นผังวิชชา “สัตตาภิธรรม” ใช้เทคนิคการพยากรณ์แบบอภิธรรม 7 คัมภีร์ พร้อมทั้งพยากรณ์จริตธาตุบารมี ชาตาชีวิต+หนทางแก้ไข ตลอดจนคำนวณยาสมุนไพรปรับธาตุ ฯลฯ
[ส่วนวิชชาสัตตาภิธรรมเบื้องต้นนี้ ผู้จะสมัครเรียนต้องผ่านคอร์สปฐมดาราพุทธศาสตร์แล้ว]

คอร์สสัตตาภิธรรมเบื้องต้น เรียน วันศุกร์ 18:00-20:30 น. หรือ วันเสาร์ 12:15-14:45 น. (โดยให้เลือกเรียนวันใดวันหนึ่งเป็นหลัก)

– คอร์สสัตตาภิธรรมพัฒนา
เทคนิคการคำนวณและเคล็ดการพยากรณ์สัตตาภิธรรมขั้น Advance อย่างหลากหลายและลุ่มลึกละเอียด แตกฉาน แม่นยำ รวมถึงมีการขยายผังการพยากรณ์เป็นแบบผัง 7 ฐาน 9 ฐาน 11 และ 12 ฐาน ตามลำดับ อย่างหลากหลาย มีการพยากรณ์แบบอริยสัจ4 พร้อมทั้งเทคนิคการพยากรณ์ที่พิศดารอีกมากมาย แล้วแต่ว่าผู้เรียนแต่ละรุ่นจะทรงได้แค่ไหน ฯลฯ 
หมายเหตุ : ผู้จะสมัครเรียนสัตตาภิธรรมพัฒนา ต้องผ่านคอร์สสัตตาภิธรรมเบื้องต้นแล้ว คอร์สสัตตาภิธรรมพัฒนา เรียน วันเสาร์ 09:00-11:30 น.

-คอร์สสัตตาภิธรรมชั้นสูง
คำนวณดูบุญกรรม ย้อนกรรมในอดีตชาติได้หลายภพชาติเป็นอันมาก เพื่อออกคำพยากรณ์กรรมอย่างมีหลักวิชชาแจ่มแจ้ง มีหลักเกณฑ์พิสูจน์ได้ จับต้องได้ พร้อมทั้งบอกแนวทางวิธีแก้ไขในปัจจุบันชาติ ปัจจุบันขณะอย่างได้ผลดี สอดคล้องหลักธรรมะ หลักกฎแห่งกรรม และหลักธรรมชาติ ฯลฯ 
หมายเหตุ : ผู้ที่จะสมัครเรียนสัตตาภิธรรมชั้นสูง ต้องเคยเรียนสัตตาภิธรรมพัฒนาแล้ว คอร์สสัตตาภิธรรมชั้นสูง เรียน วันอาทิตย์ 18:15-20:45 น

 

– คอร์สจักรราศี (โหราศาสตร์) แบบสุวรรณโคมคำ (วิชชากรรมจักร)

-คอร์สกรรมจักรเบื้องต้น (จักรราศี12_ปฏิจจสมุปบาท12)
เป็นการนำเลข 7 ตัว ของสัตตาภิธรรม มาผูกเป็นผังวิชชา “กรรมจักร”(ปฏิจจสมุปบาท12_ปัจจยาการ12) รวมทั้งคำนวน นวางค์ ตรียางค์ ฤกษ์ ฯลฯ อย่างละเอียดตามผังกรรมจักรสุวรรณโคมคำ อันมีลักษณะเฉพาะตัว และออกคำพยากรณ์ต่างๆ มากมายคอร์สกรรมจักรเบื้องต้น เรียน วันพุธ 18:00-20:30 น.

-คอร์สกรรมจักรพัฒนา
คำนวณบุญกรรม ย้อนดูกรรมในอดีตชาติได้หลายภพชาติเป็นอันมาก นับคำนวณ บอกจำนวนปีจำนวนชาติ และออกคำพยากรณ์กรรมอย่างมีหลักวิชชาแจ่มแจ้ง มีหลักเกณฑ์พิสูจน์ได้ จับต้องได้ พร้อมทั้งบอกแนวทางการแก้ไขในปัจจุบันชาติ ปัจจุบันขณะอย่างได้ผลดี สอดคล้องหลักกฎแห่งกรรมและธรรมะ มีเทคนิคการพยากรณ์ด้วยหลักอริยสัจ4 ฯลฯ 
หมายเหตุ : ส่วนวิชชากรรมจักรพัฒนานี้ ผู้จะสมัครเรียนต้องเคยเรียนคอร์สกรรมจักรเบื้องต้นแล้ว (คอร์สกรรมจักรพัฒนา เรียน วันเสาร์ 15:15-17:45 น.)

-คอร์สกรรมจักรชั้นสูง
เทคนิคการคำนวนและเคล็ดการพยากรณ์กรรมจักรขั้นสูง อย่างหลากหลายและลุ่มลึก ละเอียด แตกฉาน แม่นยำ เฉียบคม โลดโผน พลิกแพลงอย่างยิ่ง รวมถึงคำนวณการออกฤกษ์ วางฤกษ์อันลึกซึ้งซับซ้อนแบบกรรมจักรสุวรรณโคมคำ สามารถใช้พลิกดวงชาตา/ปรับปรุงชาตา ได้อย่างสำคัญอีกด้วย รวมถึงหยั่งลึก คำนวณอย่างละเอียดยิ่งนักผูกเป็นดวงนวางค์จักร ตรียางค์จักร ออกคำพยากรณ์ขั้นเฉียบคมเยี่ยมยอดได้ด้วย ฯลฯ 
หมายเหตุ : ส่วนวิชชากรรมจักรชั้นสูงนี้ ผู้จะสมัครเรียนต้องเคยเรียนคอร์สกรรมจักรพัฒนาแล้ว (คอร์สกรรมจักรชั้นสูง เรียน วันเสาร์ 18:15-20:45 น.)

====

– คอร์สโหรัตตกรรมจักรราศี  (โหราศาสตร์ไทย+กรรมจักร) 

การเรียนการสอนวิชชานี้จะเริ่มจากการเรียนรู้วิชาโหราศาสตร์ไทย (จักรราศีทั่วไปที่รู้จักกันดี) ขั้น Advance ต่อขึ้นมาจากโหรัตตฯ2 ต่อ โหรัตตฯ3 จนมาถึงการขยายต่อยอดขึ้นใน คอร์สโหรัตตกรรมจักรราศี4 ด้วย ซึ่งสอนวิชชาขั้นสูงมาก มีทั้งตรียางค์จักร นวางค์จักร อย่างหลากหลายและลึกซึ้งต่อเนื่องสูงขึ้นไปอีก โดยขั้นนี้เรียนวันอาทิตย์ เวลา 9:00-11:30 น.

 

-คอร์ส(ภูมิ)ทักษา

-คอร์สสห(ภูมิ)ทักษา
จัดไว้สำหรับผู้ที่สนใจชื่นชอบในวิชชาทักษา นอกจากจะได้เรียนรู้ทักษาคู่ธาตุขั้นอลังการแล้ว ยังมีทักษาอื่นๆ ที่หาเรียนได้ยาก ลึกซึ้ง ล้ำเลิศ แปลก พิสดารอีกมากมาย ซึ่งจะนำมารวมอยู่ในคอร์สนี้ ทำให้ออกคำพยากรณ์ได้ชัดเจนแม่นยำ เฉียบคม ไม่แพ้การคำนวณและออกคำพยากรณ์ด้วยจักรราศี แต่ว่าสห(ภูมิ)ทักษา คำนวณและพยากรณ์ได้ฉับไวกว่า โดยความเฉียบคมไม่แพ้กัน ผู้ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้
คอร์ส สห(ภูมิ)ทักษา เรียน วันศุกร์ 18:00-20:30 น. 

-คอร์สทักษามหายุค
ทักษามหายุค หรือเรียกเต็มยศว่า ทักษามหายุคศาสตร์ เป็นตำราไทยโบราณฝ่ายจันทรคตินิยม เป็นหลักในการพยากรณ์แบบเดียวกับวิชชาเลข 7 ตัว ผู้ใหม่ที่มีพื้นฐานเลข 7 ตัวสามารถเรียนได้ คอร์สทักษามหายุค เรียน วันจันทร์ 14:00-16:30 น.

-คอร์สเลขศาสตร์
เเป็นวิชชาพื้นฐานสำคัญในการศึกษาศาสตร์พยากรณ์ทุกประเภท อันว่าด้วยความหมาย คุณลักษณะของดาว คู่ดาว เหมาะสำหรับผู้ใหม่ที่ไม่มีความรู้ รวมถึงผู้ที่มีพื้นฐานแต่ต้องการแตกฉานในการพยากรณ์ให้ยิ่งๆขึ้นไป
คอร์สเลขศาสตร์ เรียน วันเสาร์ 12:15-14:45 น.

-คอร์สเลขศาสตร์โบราณ+พลังจิต
เป็นวิชชาอ่านเลขศาสตร์แบบตำราโบราณประกอบการใช้พลังสมาธิจิต กระทบจิต มีสติกำหนดรู้ และออกคำพยากรณ์ ซึ่งจะมีความหมายแตกต่างจากการพยากรณ์ในรูปแบบทั่วไปที่รู้จักกัน เรียนได้ทั้งผู้ใหม่ที่ไม่มีความรู้ รวมถึงผู้ที่มีพื้นฐานแต่ต้องการแตกฉานในการพยากรณ์ให้ยิ่งๆขึ้นไป สอนโดย อาจารย์ณัฏฐ์ ชี้ชัด
คอร์สเลขศาสตร์โบราณ+พลังจิต เรียน วันพฤหัส 18:00-20:30 น.

===

– คอร์สเทคนิคการพยากรณ์เลข 7 ตัว ชั้นสูง

สำหรับผู้ที่รักชอบในวิชาพยากรณ์เลข 7 ตัว มีการเปิดสอนวิชชา “เทคนิคการพยากรณ์เลข 7 ตัว ชั้นสูง” เป็นการสอนเน้นไปที่วิธีการพยากรณ์อย่างหลากหลาย คล่องแคล่ว และลึกซึ้งแตกฉาน ในรูปแบบต่างๆ ของศาสตร์พยากรณ์เลข 7 ตัว ในแบบเลข 7 ตัวทั่วไป ซึ่งนำมาประยุกต์ใช้กันได้กับวิชชาสัตตาภิธรรมสุวรรณโคมคำ
คอร์สเทคนิคการพยากรณ์เลข 7 ตัว ชั้นสูง เรียน อังคาร 18:00-20:30 น.

===

– คอร์สนรลัญจกร

– คอร์สหัตถศาสตร์ชั้นสูง (ลายมือ2)  คอร์สนี้เป็นคอร์สขยายต่อยอดขึ้นจากคอร์สหัตถศาสตร์1 โดยสอนพยากรณ์ชาตาชีวิตจากลายมือที่ลุ่มลึก กว้างขวาง ซับซ้อน และ Advance ยิ่งขึ้นเป็นอันมาก โดยอาจารย์เก่ง (อ.สิรภพ อาฒยา) โดยเรียนทุกวันพฤหัสบดี 18:00-20:30 น.
(ผู้ที่จะเรียนหัตถศาสตร์ชั้นสูง ต้องเคยเรียนหัตถศาสตร์ 1 มาแล้ว หรือผู้ใหม่ที่มีพื้นฐานความรู้ในวิชชาลายมือมาแล้ว)

– คอร์สการตั้งชื่อและลายเซ็น
สอนพยากรณ์ชาตาชีวิตจากชื่อ และสอนวิธีการตั้งชื่อที่ให้คุณอย่างละเอียดพิสดาร เช่น หลักวิชชานามธาตุ เป็นต้น รวมถึงวิธีการออกแบบลายเซ็น ประดิษฐ์ลายเซ็นที่ส่งเสริมเจ้าชาตา ผู้ไม่มีพื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้ โดยเรียนทุกวันพฤหัสบดี 18:00-20:30 น.

===

– คอร์สนรลักษณ์ศาสตร์ (โหงวเฮ้ง) สอนพยากรณ์ชาตาชีวิตจากลักษณะใบหน้า บุคลิก และพฤติกรรมของมนุษย์ ฯลฯ วิชชานี้มีเรียนทุกวันจันทร์ เวลา 18:00-20:30 น. (ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้)

– คอร์สโหราศาสตร์พม่า (อังคะวิชาธาตุ7ตัวพม่า) ระบบพ่อครูดวงสุริยะเนตร เรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา 18:15-20:45 น. (ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้)

– คอร์สโหราศาสตร์ยูเรเนียน 


คอร์สโหราศาสตร์ยูเรเนียน 1 นี้ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าเรียนได้เลย  มีเรียนทุกวันจันทร์ เวลา 14:00-16:30 น.

และรุ่นนี้มีการขยายต่อยอดใน คอร์สโหราศาสตร์ยูเรเนียน 2 เป็นการสอนวิชชานี้ขั้น Advance ขึ้นอย่างหลากหลายและลึกซึ้งต่อเนื่องสูงยิ่งขึ้นไปอีก โดยมีเรียนวันอังคาร เวลา 18:00-20:30 น.  
(ผู้ที่จะเรียนคอร์สโหราศาสตร์ยูเรเนียน 2 ต้องเคยเรียนคอร์สโหราศาสตร์ยูเรเนียน 1 แล้ว)

ยิ่งไปกว่านั้น รุ่นนี้ยังมีการขยายต่อยอดในคอร์สโหราศาสตร์ยูเรเนียน 4 ซึ่งเป็นการสอนวิชชานี้ขั้น Super Advance อย่างหลากหลายและลึกซึ้ง อย่างพิศดาร เฉียบคมสูงเยี่ยมยอดยิ่งขึ้นไปอีก โดยขั้นนี้เรียนวันเสาร์ เวลา 09:00-11:30 น. (ผู้ที่จะเรียนคอร์สโหราศาสตร์ยูเรเนียน 4 ต้องเคยเรียนคอร์สโหราศาสตร์ยูเรเนียน 3 แล้ว)

====

– คอร์สโหราศาสตร์อายุรเวช
คอร์สโหราเภสัช ตำรับหลวงปู่ศุข (โหราอายุวัฒนะ2)   
เป็นขั้นที่สูงขึ้นมาจากโหราอายุวัฒนะ1 ขยายต่อยอดเป็น วิชชาโหราเภสัช ตำรับหลวงปู่ศุข วิชชานี้สอนการทำยาพื้นบ้านตำรับหลวงปู่ศุข มีทั้งยาลูกกลอน ยาผง ยาน้ำแผนโบราณ ฯลฯ ตามตำรับหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท (ท่านเป็นบูรพาจารย์องค์สำคัญในสายสุวรรณโคมคำด้วยเช่นกัน) เรียนวันเสาร์ 12:15-14:45 น. (ผู้ที่จะเรียนคอร์สโหราเภสัช ตำรับหลวงปู่ศุข ต้องเคยเรียนโหราอายุวัฒนะ1 แล้ว)

คอร์สนวดพื้นบ้านล้านนา 2 (โหราศาสตร์สุขภาพ)
รุ่นนี้มีการขยายต่อยอดในคอร์สนวดพื้นบ้านล้านนา2 ซึ่งเป็นการสอนวิชชาอย่าง Advance ยิ่งขึ้น สอนการนวดแบบกัวซา เป็นต้น โดยยังคงการนวดแบบอัตตลักษณ์ล้านนา ภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้าน ที่สืบทอดกันมายาวนานจนถึงทุกวันนี้ (ผู้ที่จะเรียนคอร์สนวดพื้นบ้านล้านนา 2 ต้องเคยเรียนนวดพื้นบ้านล้านนา 1 แล้ว) คอร์สนวดพื้นบ้านล้านนา 2 (โหราศาสตร์สุขภาพ) เรียน วันอังคาร 13:00-16:00 น.

คอร์สหฐโยคะ
หฐโยคะ คือ การใช้ศิลปะในการบริหารร่างกาย ภายใต้การควบคุมของจิตใจ เพื่อให้เกิดความสมดุลของพลังด้านบวก และด้านลบ ให้จิตใจและร่างกายทำหน้าที่สัมพันธ์กันอย่างสมบูรณ์ที่สุด โดยการฝึกจะเน้นการหายใจโดยคอร์สนี้ จะเป็นการฝึกโยคะท่าเดี่ยว ท่าต่อท่า ตามแบบโบราณ ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าเรียนได้ คอร์สหฐโยคะ มีเรียน วันอาทิตย์ 9:00-11:30 น. 

 

====

– คอร์สชัยภูมิศาสตร์ไทย (ฮวงจุ้ยไทยแท้)‬  ศาสตร์ว่าด้วยเรื่องชัยภูมิ (ฮวงจุ้ย) สายไทยแท้ๆ ที่หาเรียนได้ยากยิ่ง อาทิ การดูทิศ วิธีการตั้งเสาเอก การดูลักษณะพื้นที่ ทิศทางการตั้งบ้านเรือน การตรวจสอบอาถรรพณ์พื้นที่ การกำหนดบันได ตำแหน่งและความกว้างของประตู รวมถึงการวางผังห้องต่างๆ เป็นต้น ตามแบบไทยโบราณ โดยมีเรียนวันจันทร์ 14:00-16:30 น. (ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้)

– คอร์สฮวงจุ้ย‬ มีทั้งคอร์สพื้นฐาน คือฮวงจุ้ย_1 และขยายต่อยอดเป็นฮวงจุ้ย_2  โดย วิชชาฮวงจุ้ย 1 เรียนวันเสาร์ 18:15-20:45 น. (ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้)
วิชชาฮวงจุ้ย 2 เรียนวันอาทิตย์ 12:15-14:45 น. (สำหรับผู้ที่เรียนฮวงจุ้ย 1 มาแล้ว)

– คอร์สโป๊ยยี่สี่เถียว (ดวงจีน) วิชชาการผูกดวง ดูดวงชาตาแบบจีน ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ มีเรียนในวันอาทิตย์ 18:15-20:45 น.

– คอร์สไพ่ธาโรต์ Tarot Magic Card (บางคนเรียกติดปากกันว่า ไพ่ยิปซี) คือ วิชาไพ่ธาโรต์1  และขยายต่อยอดเป็น ไพ่ธาโรต์2  (สำหรับผู้ที่ผ่านไพ่ธาโรต์1 แล้ว หรือผู้ใหม่ที่มีพื้นความรู้ คือรู้ความหมายไพ่ทั้ง ๗๘ ใบมาแล้ว) แล้วมาต่อยอดการวางผังพยากรณ์ด้วยไพ่ยิปซี ในรูปแบบต่างๆอย่างหลากหลาย ลึกซึ้ง และซับซ้อน
โดย วิชชาไพ่ธาโรต์ 1 เรียนวันเสาร์ 15:15-17:45 น.
วิชชาไพ่ธาโรต์ 2 เรียนวันพุธ 18:00-20:30 น.

‪‎คอร์สดอกไม้บายศรี‬ (สัปปายะศิริบุปผา) สอนงานใบตอง ทำบายศรีปากชาม บายศรีชนิดต่างๆ ฯลฯ ตามความสามารถและความสนใจของผู้เรียน ผู้ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้ มีเปิดสอนในวันอาทิตย์ เวลา 12:15-14:45 น.

– คอร์สอักขระเลขยันต์กับชีวิต 2  สอนการใช้อักขระเลขยันต์ประกอบสมาธิขั้น Advance โดย อ.เอก ธนกร เปิดสอนในวันอาทิตย์ เวลา 15:15-17:45 น. (ลงเรียนได้สำหรับผู้ที่เรียนอักขระเลขยันต์โบราณ , อักขระเลขยันต์กับชีวิต1 มาแล้ว หรือผู้ใหม่ที่มีพื้นความรู้ สามารถอ่านยันต์ได้ สามารถลงเรียนวิชชาดังกล่าวนี้ได้)

– คอร์สอักขระเลขยันต์โบราณ1  สอนการอ่านการเขียนและการทำยันต์ต่างๆ ตามแบบฉบับโบราณที่สืบทอดกันมายาวนานถึงปัจจุบัน สอนให้สำหรับผู้ใหม่และผู้สนใจตั้งแต่ขั้นเริ่มต้น ก็สามารถเข้าเรียนได้ มีเปิดสอนในวันศุกร์ เวลา 18:00-20:30 น. 

 

=== ภาควิชชากรรมฐาน 
เป็นการกำหนดรู้รูปนามและคุณสมบัติของธาตุ โดยอเนกประการ ฯลฯ รวมทั้งมีการนำสมาธิที่ฝึกฝนได้มาประยุกต์ใช้อย่างหลากหลาย มีการนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และการบำบัดสุขภาพโรคภัย เป็นต้น ภาควิชชานี้มีการสอนทั้งสมถะและวิปัสสนากรรมฐาน

คอร์สพุทธกสิณสมดุลธาตุ  :  เป็นกสิณชั้นต้น สำหรับผู้ที่สนใจฝึกกสิณสมาธิอย่างเต็มรูปแบบ สอนกสิณมหาภูตรูป ครบทั้ง 4 ธาตุ (ดิน น้ำ ไฟ ลม) บริกรรมนิมิต อุคหนิมิต ปฏิภาคนิมิต รวมธาตุ แยกธาตุ สมดุลธาตุ ฯลฯ เพื่อการพัฒนาจิต ขัดเกลาธาตุขันธ์ และน้อมนำไปใช้กับการบำบัด เป็นต้น (หรือจะฝึกเพื่อนำไปใช้กับการพยากรณ์ด้วยก็ได้) ผู้ใหม่สามารถสมัครเข้าเรียนได้ มีเรียนวันอาทิตย์ เวลา 12:15-14:45 น.
คอร์สไตรรัตน์พุทธกสิณ  :  เป็นกสิณชั้นกลาง มหาภูตรูป4 วรรณรูป4 จักระ ผู้ฝึกนอกจากฝึกสมดุลธาตุ สมดุลรูปนามแล้ว ยังได้ฝึกผสานพลังโลก จักรวาล และชีวิตด้วย เป็นต้น และสามารถนำไปใช้ได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการขัดเกลาพัฒนาจิต สั่งสมสมาธิ น้อมนำไปใช้กับการบำบัด การเขียนอักขระฯ การอธิษฐาน การปลุกเสก การพยากรณ์ ฯลฯ อย่างโดยสัมมายิ่ง
ผู้จะสมัครเรียนต้องผ่านคอร์สพุทธกสิณสมดุลธาตุมาแล้ว วิชชานี้มีเรียนวันเสาร์ เวลา 09:00-11:30 น.
คอร์สกสิณวิปัสสนา  :  เป็นกสิณชั้นสูง กสิณ10 จตุธาตุววัฏฐาน มหาสติปัฏฐาน4 รู้เท่าทันสภาวะธรรม กำหนดรู้รูปนาม กายนอก กายใน ฯลฯ (สมถะ+วิปัสสนา) ผู้จะสมัครเรียนต้องผ่านคอร์สไตรรัตน์พุทธกสิณมาแล้ว
วิชชากสิณวิปัสสนามีเรียนวันเสาร์ เวลา 18:15-20:45 น   === 

 

กลับหน้าแรก