รายละเอียดรายวิชชา รุ่น 45 รุ่นปราชญ์บัณฑิต (ภาคการศึกษา 1/2563) ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ_สาธุประดิษฐ์33

เรียนฟรี และดีด้วย มีจริงที่นี่จร้าาาาาาา

🎄#พุทธบริษัท4 #ที่มาจากต่างจังหวัด/ #ผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางไปกลับภายในวันเดียวได้ #สามารถนอนพักค้างคืนที่ชมรมฯได้ทุกวัน/ตลอดคอร์ส (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

#หากเป็นพระภิกษุ #สามเณร หรือ #แม่ชี ทางชมรมฯ มีที่พักและภัตตาหารถวายอุปฐาก ให้ทุกวันตลอดคอร์สด้วย
#หากเป็นฆราวาส มีข้าวสารอาหารแห้งไว้ให้ปรุงรับประทานตลอดคอร์ส (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

รุ่น 45 นี้ ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ เปิดสอน 35 วิชชา 35+3 คาบเรียน/สัปดาห์

(เลือกสมัครเรียนวิชชาเดียว หรือหลายวิชชาก็ได้ ตามความสนใจ และความเพียรของแต่ละคน แต่อย่าเลือกให้เวลาเรียนชนกัน)

 

รุ่นนี้มีอาจารย์ผู้สอนกว่า 19 ท่าน หลายท่านมีประสบการณ์กว่า 30 ปี บางท่านมีประสบการณ์ยาวนานถึงกว่า 40 ปี

รายละเอียดรายวิชชา รุ่น 45 (รุ่นปราชญ์บัณฑิต) มีดังนี้

โหราศาสตร์สัจธรรมแนวธรรมชาติ พยากรณ์ตามหลักกฎแห่งกรรม ควบคู่กสิณกรรมฐาน (หลักสูตร 3 เดือน)

 

คอร์ส 3 เดือน มีวิชชาดังนี้

– คอร์สปฐมดาราพุทธศาสตร์ (พยากรณ์ศาสตร์+กสิณกรรมฐาน)
=== ศาสตร์พยากรณ์+กสิณสมาธิ ในแบบฉบับสุวรรณโคมคำ เริ่มต้นเรียนรู้ด้วยการฝึกจิต+จับกระแสธาตุพยากรณ์ เลขบัตรประชาชน เลขรถ เลขบ้าน เลขโทรศัพท์ ฯลฯ จับยาม+กระทบจิต พยากรณ์ด้วยหลักสมการพฤติกรรม วาง(ฤกษ์)ยาม จับนิมิตกรรมพยากรณ์+วิธีการแก้วิบากแห่งวิถีกรรม ด้วยการปรับพฤติกรรม 3 ทาง (กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม) ฯลฯ อันเป็นพื้นฐานวิชชาสุวรรณโคมคำ ทั้งปวง + การใช้ไพ่แบบสุวรรณโคมคำ
 
คอร์สปฐมดาราพุทธศาสตร์ เรียน วันพุธ 18:00-20:30 น. หรือ วันอาทิตย์ 15:15-17:45 น. (โดยให้เลือกเรียนวันใดวันหนึ่งเป็นหลัก) ===
 
คอร์สเลข 7 ตัว แบบสุวรรณโคมคำ (วิชชาสัตตาภิธรรม)
 
– คอร์สสัตตาภิธรรมเบื้องต้น (เลข7ตัว_อภิธรรม7คัมภีร์ภาคคำนวณ) เรียนวิธีการแทนค่าวันเดือนปี เป็นสมการพฤติกรรม และขยายออกมาเป็นผังวิชชา “สัตตาภิธรรม” ใช้เทคนิคการพยากรณ์แบบอภิธรรม 7 คัมภีร์ พร้อมทั้งพยากรณ์จริตธาตุบารมี ชาตาชีวิต+หนทางแก้ไข การตั้งชื่อนามมงคล ตลอดจนคำนวณยาสมุนไพรปรับธาตุ ฯลฯ
 
[ส่วนวิชชาสัตตาภิธรรมเบื้องต้นนี้ ผู้จะสมัครเรียนต้องผ่านคอร์สปฐมดาราพุทธศาสตร์แล้ว] คอร์สสัตตาภิธรรมเบื้องต้น เรียน วันศุกร์ 18:00-20:30 น. หรือ วันเสาร์ 12:15-14:45 น. (โดยให้เลือกเรียนวันใดวันหนึ่งเป็นหลัก)
 
– คอร์สสัตตาภิธรรมพัฒนา เทคนิคการคำนวณและเคล็ดการพยากรณ์สัตตาภิธรรมขั้น Advance อย่างหลากหลายและลุ่มลึกละเอียด แตกฉาน แม่นยำ รวมถึงมีการขยายผังการพยากรณ์เป็นแบบผัง 7 ฐาน 9 ฐาน 11 และ 12 ฐาน ตามลำดับ อย่างหลากหลาย มีการพยากรณ์แบบอริยสัจ4 พร้อมทั้งเทคนิคการพยากรณ์ที่พิสดารอีกมากมาย แล้วแต่ว่าผู้เรียนแต่ละรุ่นจะทรงได้แค่ไหน ฯลฯ
 
หมายเหตุ : ผู้จะสมัครเรียนสัตตาภิธรรมพัฒนา ต้องผ่านคอร์สสัตตาภิธรรมเบื้องต้นแล้ว คอร์สสัตตาภิธรรมพัฒนา เรียน วันเสาร์ 09:00-11:30 น.
 
– คอร์สสัตตาภิธรรมชั้นสูง คำนวณดูบุญกรรมย้อนชาติ ย้อนอดีต ย้อนดูกรรมในอดีตชาติได้หลายภพชาติเป็นอันมาก เพื่อออกคำพยากรณ์กรรมอย่างมีหลักวิชชาแจ่มแจ้ง มีหลักเกณฑ์พิสูจน์ได้ จับต้องได้ พร้อมทั้งบอกแนวทางวิธีแก้ไขในปัจจุบันชาติ ปัจจุบันขณะอย่างได้ผลดี สอดคล้องหลักธรรมะ หลักกฎแห่งกรรม และหลักธรรมชาติ ฯลฯ เพื่อชีวิตที่ดีมีความสุขความสำเร็จในปัจจุบันชาติ ปัจจุบันขณะ และส่งถึงมรรคผลนิพพานได้ในอนาคตที่สุด (คำนวณลึกผูกเป็นผังอภิธรรมเพื่อพยากรณ์ ลึกกว่าการผูกผังวันเดือนปีแบบปกติเข้าไปอีก ฯลฯ) หมายเหตุ : ผู้ที่จะสมัครเรียนสัตตาภิธรรมชั้นสูง ต้องเคยเรียนสัตตาภิธรรมพัฒนาแล้ว คอร์สสัตตาภิธรรมชั้นสูง เรียน วันอาทิตย์  9:00-11:30 น
 

– คอร์สสัตตาภิธรรม7คัมภีร์ คำนวณดูบุญกรรมย้อนชาติ ย้อนอดีต ย้อนดูกรรมในอดีตชาติได้หลายภพชาติเป็นอันมาก เพื่อออกคำพยากรณ์กรรมอย่างมีหลักวิชชาแจ่มแจ้ง มีหลักเกณฑ์พิสูจน์ได้ จับต้องได้ พร้อมทั้งบอกแนวทางวิธีแก้ไขในปัจจุบันชาติ ปัจจุบันขณะอย่างได้ผลดี สอดคล้องหลักธรรมะ หลักอภิธรรม หลักกฎแห่งกรรม และหลักธรรมชาติ ฯลฯ เพื่อชีวิตที่ดีมีความสุขความสำเร็จในปัจจุบันชาติ ปัจจุบันขณะ และส่งถึงมรรคผลนิพพานได้ในอนาคตที่สุด (คำนวณลึกผูกเป็นผังอภิธรรมเพื่อพยากรณ์ ลึกกว่าการผูกผังวันเดือนปี และผังยามอุบัติการณ์แบบปกติเข้าไปอีก ฯลฯ) สอนคุณธรรม หลักธรรมะ และหลักอภิธรรม ที่เกี่ยวข้องกับวิชชาสุวรรณโคมคำ และการพยากรณ์ เป็นการเรียนอภิธรรม 7 คัมภีร์ + สัตตาภิธรรมชั้นสูง อย่างละเอียดลึกซึ้ง แตกฉาน อลังการ อย่างที่ไม่เคยปรากฎมาก่อน

หมายเหตุ : ผู้ที่จะสมัครเรียนสัตตาภิธรรม 7 คัมภีร์ ต้องเคยเรียนสัตตาภิธรรมพัฒนาแล้ว คอร์สสัตตาภิธรรม 7 คัมภีร์ เรียน วันเสาร์ 15:15-17:45 น
 

คอร์สจักรราศี (โหราศาสตร์) แบบสุวรรณโคมคำ (วิชชากรรมจักร)

-คอร์สกรรมจักรเบื้องต้น (จักรราศี12_ปฏิจจสมุปบาท12) เป็นการนำเลข 7 ตัว ของสัตตาภิธรรม มาผูกเป็นผังวิชชา “กรรมจักร”(ปฏิจจสมุปบาท12_ปัจจยาการ12) รวมทั้งคำนวน นวางค์ ตรียางค์ ฤกษ์ ฯลฯ อย่างละเอียดตามผังกรรมจักรสุวรรณโคมคำ อันมีลักษณะเฉพาะตัว และออกคำพยากรณ์ต่างๆ มากมาย
 
คอร์สกรรมจักรเบื้องต้น เรียน วันอังคาร 18:00-20:30 น. หรือ วันเสาร์ 18:15-20:45 น. (โดยให้เลือกเรียนวันใดวันหนึ่งเป็นหลัก)
 
-คอร์สเลขศาสตร์กรรมจักรราศี การนำดวงชะตามาผูกเป็นกรรมจักรราศีด้วยศาสตร์สุวรรณโคมคำ แล้ววิเคราะห์ดวงดาวของแต่ละบุคคล เพื่อนำดวงดาวเหล่านั้นมาใช้ให้เหมาะกับแต่ละบุคคลไป 

หมายเหตุ : ผู้จะสมัครเรียนเลขศาสตร์กรรมจักรราศี ต้องผ่านคอร์สกรรมจักรเบื้องต้นแล้วคอร์สเลขศาสตร์กรรมจักรราศี เรียน วันอาทิตย์ 15:15-17:45 น. 
 
-คอร์สกรรมจักรราศีชั้นสูง เรียนการใช้วิชชากรรมจักรที่ลึกซึ้ง Advance พลิกแพลงยิ่งขึ้น และสามารถประยุกต์ใช้ในธุระต่างๆ อาทิ การผูกดวงจร เป็นต้น
 
หมายเหตุ : ผู้จะสมัครเรียนกรรมจักรราศีชั้นสูง ต้องผ่านคอร์สกรรมจักรราศีพัฒนาแล้ว คอร์สกรรมจักรราศีชั้นสูง เรียน วันอาทิตย์ 18:15-20:45 น. 
====
 
 

คอร์สโหราศาสตร์ , เลข 7 ตัว ,และศาสตร์พยากรณ์ต่างๆ

 
 
– คอร์สสหภูมิทักษา จัดไว้สำหรับผู้ที่สนใจชื่นชอบในวิชชาทักษา นอกจากจะได้เรียนรู้ทักษาคู่ธาตุขั้นอลังการแล้ว ยังมีทักษาอื่นๆ ที่หาเรียนได้ยาก ลึกซึ้ง ล้ำเลิศ แปลก พิสดารอีกมากมาย ซึ่งจะนำมารวมอยู่ในคอร์สนี้ ทำให้ออกคำพยากรณ์ได้ชัดเจนแม่นยำ เฉียบคม ไม่แพ้การคำนวณและออกคำพยากรณ์ด้วยจักรราศี แต่ว่าสห(ภูมิ)ทักษา นับคำนวณและพยากรณ์ได้ฉับไวกว่า โดยมีความเฉียบคมของคำพยากรณ์ไม่แพ้กัน ผู้ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้ คอร์ส สห(ภูมิ)ทักษา เรียน วันจันทร์ 18:00-20:30 น
 
– คอร์สเลข 7 ตัว มหาทักษา เรียนเรื่องเรือนชะตาทั้ง 21 เรือนชะตา และความหมายของ 21 เรือนชะตา ความรู้เรื่องทักษา, ความหมายและการโคจรของทักษา แล้วนำมาการผูกดวงชาตา พร้อมแปลความหมายของทักษา กับ เรือนชะตา 21 เรือน เพื่อออกคำพยากรณ์ วิเคราะห์พื้นชะตา สุขภาพ และสามารถนำไปตั้งชื่อ รวมถึงพยากรณ์ชะตาบ้านเมืองได้ วิชชานี้ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้ คอร์สเลข 7 ตัว มหาทักษา มีเรียนทุกวันศุกร์ เวลา 18.00-20.30 น.
 
– คอร์สเลข 7 ตัว 11 ฐาน การสอนเน้นไปที่วิธีการพยากรณ์อย่างหลากหลาย คล่องแคล่ว และลึกซึ้งแตกฉาน ในรูปแบบต่างๆ ของศาสตร์พยากรณ์เลข 7 ตัว ในแบบเลข 7 ตัวทั่วไป ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้กันได้กับวิชชาสัตตาภิธรรมสุวรรณโคมคำ 
คอร์สเลข7ตัว11ฐาน มีเรียนทุกวันอังคาร เวลา 18.00-20.30 น.
 
– คอร์สเลข 7 ตัว พลังยาม เป็นการพยากรณ์โดยใช้วิธีตั้งดวงแบบเลข 7 ตัว 4 ฐาน หรือ 9 ฐาน แล้วหาลัคนาจรในดวง แล้วนำมาเจาะลึกโดยใช้อัฐยาม แล้วจึงทำนายตามหลักเกณฑ์ ผู้ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ มีเรียนทุกวันเสาร์ เวลา 9.00-11.30 น.
 
-คอร์สเลขศาสตร์ เป็นวิชชาพื้นฐานสำคัญในการศึกษาศาสตร์พยากรณ์ทุกประเภท อันว่าด้วยความหมาย คุณลักษณะของดาว คู่ดาว สอนพยากรณ์เลขรถ เลขบ้าน เลขโทรศัพท์ เลขบัตรประชาชน เลขสมุดบัญชี เลขบัตรพนักงาน ฯลฯ อย่างหลากหลาย พร้อมทั้งสอนวิธีแก้ไข เรียนแล้วพยากรณ์ได้เลย นำไปใช้พยากรณ์ได้ทุกธุระทุกรูปแบบ ทำเป็นสัมมาชีพได้จริง เหมาะสำหรับผู้ใหม่ที่ไม่มีความรู้ รวมถึงผู้ที่มีพื้นฐานแต่ต้องการแตกฉานในการพยากรณ์ให้ยิ่งๆขึ้นไป คอร์สเลขศาสตร์ เรียน วันเสาร์ 12:15-14:45 น.

– คอร์สวิธีออกคำพยากรณ์แบบมืออาชีพ เป็นการพยากรณ์อย่างมีขั้นตอน มีแบบแผน ไม่สับสน ไม่มั่ว กระจ่างแจ่มแจ้ง ผู้รับคำพยากรณ์ฟังแล้วเคลียร์ มีประโยชน์ ชัดเจน ถูกต้องตรงประเด็น ไร้ข้อกังขา ผู้เรียนต้องมีพื้นฐานศาสตร์พยากรณ์มาบ้างแล้ว แต่ยังออกคำพยากรณ์ไม่คล่อง วิชชานี้ มีเรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา 9.00-11.30 น.

 
– คอร์สชัยภูมิศาสตร์ไทย (ฮวงจุ้ยไทยแท้)‬ ศาสตร์ว่าด้วยเรื่องชัยภูมิ (ฮวงจุ้ย) สายไทยแท้ๆ ที่หาเรียนได้ยากยิ่ง อาทิ การดูทิศ วิธีการตั้งเสาเอก การดูลักษณะพื้นที่ ทิศทางการตั้งบ้านเรือน การตรวจสอบอาถรรพณ์พื้นที่ การกำหนดบันได ตำแหน่งและความกว้างของประตู รวมถึงการวางผังห้องต่างๆ เป็นต้น ตามแบบไทยโบราณ โดยมีเรียนวันอาทิตย์ 15:15-17:45 น. (ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้)
 
– คอร์สฮวงจุ้ย “ฮวง” แปลว่าลม หรือพลังการเคลื่อนไหวที่อยู่รอบๆตัวเรา ส่วน “จุ้ย” แปลว่า น้ำ เป็นสัญลักษณ์ของความสดชื่น ความมีชีวิตชีวา เป็นการผสมผสานความสัมพันธ์ ระหว่างฟ้า คน ดิน และกฎธรรมชาติที่เกี่ยวกับธาตุทั้ง 5 ซึ่งเป็นพลังที่มีอิทธิพล ก่อให้เกิดผลต่อความเป็นอยู่กับบุคคล อาชีพ การงาน การเงิน และสุขภาพ เราเรียนเพื่อรู้ และสามารถวิเคราะห์เพื่อนำเอาพลังเหล่านี้มาจัดให้เกิดความสมดุล และส่งผลที่ดีขึ้นต่อตนเอง ครอบครัว และธุรกิจ การงาน โดยฮวงจุ้ย มีทั้งคอร์สพื้นฐาน คือฮวงจุ้ย_1 และขยายต่อยอดเป็นฮวงจุ้ย_2
 
โดย วิชชาฮวงจุ้ย 1 เรียนวันเสาร์ 18:15-20:45 น. (ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้) วิชชาฮวงจุ้ย 2 เรียนวันอาทิตย์ 12:15-14:45 น. (สำหรับผู้ที่เรียนฮวงจุ้ย 1 มาแล้ว)
 
– คอร์สโป๊ยหยี่สี่เถียว (ดวงจีน) วิชาการผูกดวง ดูดวงชะตาแบบจีน ซึ่งเรียกว่า “โป๊ยหยี่” โดยการนำเอาวัน เดือน ปี และเวลาเกิด มาผูกดวงจีน คล้ายกับการผูกดวงไทย แต่รายละเอียดและกฎเกณฑ์จะต่างกัน โดยนำเบญจธาตุ คือ ธาตุดิน ธาตุทอง ธาตุน้ำ ธาตุไม้ และธาตุไฟ มาสัมพันธ์กับดวงชะตา ทำให้ทราบว่าเจ้าของดวงชะตามีธาตุอะไรในดวงตนเอง และทำให้รู้ว่าพื้นดวงเป็นคนอย่างไร การหาธาตุสำคัญ เพื่อนำมาวิเคราะห์ และปรับให้เกิดความสมดุล ในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้น ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ มีเรียนในวันอาทิตย์ 18:15-20:45 น.
 
– คอร์สไพ่ธาโรต์ Tarot Magic Card (บางคนเรียกติดปากกันว่า ไพ่ยิปซี) ตีความหมายไพ่ทั้ง 78 ใบ และเทคนิคการพยากรณ์ต่างๆ แล้วมาต่อยอดการวางผังพยากรณ์ด้วยไพ่ธาโรต์ ในรูปแบบต่างๆอย่างหลากหลาย ลึกซึ้ง และซับซ้อน ผู้ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ โดย วิชชาไพ่ธาโรต์ เรียนวันเสาร์ 15:15-17:45 น.
 
– คอร์สอักขระเลขยันต์กับชีวิต สอนการอ่านยันต์ การเขียน การใช้อักขระเลขยันต์ประกอบสมาธิ การใช้คาถาต่างๆ อาทิ เสกแป้ง ทำสีผึ้งสาลิกาลิ้นทอง เป็นต้น โดย วิชชาอักขระเลขยันต์กับชีวิต เรียนวันอาทิตย์ 18:15-20:45 น. (ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้)
 
– คอร์สโหราศาสตร์ไทย  สำหรับผู้ที่สนใจเรียนจักรราศี ที่มีลักษณะการพยากรณ์วาดผังแบบดวงอีแปะ เป็นวิชชาพยากรณ์ ที่มีผลมาจากอำนาจของดวงดาวนพเคราะห์ต่างๆ ที่โคจรอยู่รอบจักรราศี สอนการผูกลัคนา ทำนายดวงกำเนิด และสามารถต่อยอดขยายไปยังศาสตร์ชั้นสูงขึ้นไปได้อีก
 
โดย วิชชาโหราศาสตร์ไทย เรียนวันศุกร์ เวลา 18:00 น.-20:30 น. (ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้)
 
– คอร์สโหราศาสตร์ยูเรเนียน   นอกจากที่นี่จะเรียนฟรีแล้ว ยังมีวิธีการเรียนการสอนที่ประหยัด โดยไม่ต้องซื้อคอมพิวเตอร์ ไม่ต้องซื้อโปรแกรมก็เรียนได้ ไม่สิ้นเปลืองอะไร ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าเรียนได้เลย มีเรียนทุกวันจันทร์ เวลา 18:00-20:30 น.
====
 
 

คอร์สนรลัญจกร (ทำนายลักษณะบุคคล)

– คอร์สหัตถศาสตร์ สอนพยากรณ์ชาตาชีวิตจากลายมือ โดยโหราจารย์แถวหน้าแห่งวงการพยากรณ์_อาจารย์เก่ง (อ.สิรภพ อาฒยา) ผู้ไม่มีพื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้ โดยเรียนทุกวันเสาร์ 12:15-14:45 น.
 
– คอร์สลายมือ+โหงวเฮ้ง+นรลักษณ์ สอนพยากรณ์ชาตาชีวิตทั้งจากใบหน้า และจากรูปร่าง ลักษณะต่างๆทั่วร่างกาย เรียนวิชชานี้วิชชาเดียว ได้ถึง 3 ศาสตร์ คือ นรลักษณ์ศาสตร์ (ลักษณะมนุษย์) โหงวเฮ้ง (ใบหน้า) และหัตถศาสตร์ (ลายมือ) ผนวกเข้าด้วยกัน ออกเป็นคำพยากรณ์อย่างลงตัว และเฉียบคม ผู้ไม่มีพื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้ โดยเรียนทุกวันเสาร์ 18:15-20:45 น.===
 

หมวดสุขภาพ อายุวัฒนะ

– คอร์สหฐโยคะ หฐโยคะ คือ การใช้ศิลปะในการบริหารร่างกาย ภายใต้การควบคุมของจิตใจ เพื่อให้เกิดความสมดุลของพลังด้านบวก และด้านลบ ให้จิตใจและร่างกายทำหน้าที่สัมพันธ์กันอย่างสมบูรณ์ที่สุด โดยการฝึกจะเน้นการหายใจ ผนวกจักระและสมาธิ โดยคอร์สนี้ จะเป็นการฝึกโยคะท่าเดี่ยว ท่าต่อท่า ตามแบบโบราณ ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าเรียนได้ คอร์สหฐโยคะ มีเรียน วันอาทิตย์ 09:00-11:30 น. ====
 

หมวดเบ็ดเตล็ด

🎊– ‪‎คอร์สสัปปายะศิริบุปผา (ดอกไม้บายศรี) สอนงานใบตอง ทำบายศรีปากชาม บายศรีชนิดต่างๆ ฯลฯ ตามความสามารถและความสนใจของผู้เรียน ผู้ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้ มีเปิดสอนในวันอาทิตย์ เวลา 09:00-11:30 น.

🎊– ‪‎คอร์สการพยากรณ์ภาคภาษาอังกฤษ  สอนการออกคำพยากรณ์โดยใช้ภาษาอังกฤษ ผู้เรียนต้องมีพื้นฐานภาษาอังกฤษ และสามารถออกคำพยากรณ์ได้ มีเปิดสอนในวันพฤหัสบดี เวลา 18:00-20:30 น.

🎊– ‪‎คอร์สสนทนาภาษาจีนกลางเบื้องต้น  สอนการสื่อสารภาษาจีนกลาง โดยเน้นการพูด-ฟัง ผู้ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้ มีเปิดสอนในวันเสาร์ เวลา 15:15-17:45 น.
 
🎊– ‪‎คอร์สเทคนิคการสร้างธุรกิจบนโลกออนไลน์  สอนการใช้อินเตอร์เน็ต เพื่อการพัฒนาสร้างธุรกิจในรูปแบบต่างๆ ผู้ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้ มีเปิดสอนในวันอาทิตย์ เวลา 12:15-14:45 น.
 
🎊– ‪‎คอร์สแสง สี และการวาดภาพ  แสงและสีเป็นวัฏจักรหนึ่งของธรรมชาติ หากเรียนรู้วงจรสี อธิบายกฎธรรมชาติของแสง สี จากศิลปะจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการตกกระทบของแสง การสะท้อนแสง น้ำหนักสี เป็นการฝึกฝนให้สายตาเฉียบแหลม และละเอียดรอบคอบ ผนวกกับเทคนิคการวาดภาพที่ผ่อนคลาย ไม่เครียด จะทำให้ผู้เรียนสนุกสนานมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังอธิบายประกอบกับโหราศาสตร์ และสัจจธรรม_แนวธรรมชาติ และสอนการนำไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม ผู้ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้ มีเปิดสอนในวันจันทร์ เวลา 14:00-17:00 น.
 

=== #ภาควิชชากรรมฐาน

เป็นการกำหนดรู้รูปนามและคุณสมบัติของธาตุ โดยอเนกประการ ฯลฯ รวมทั้งมีการนำสมาธิที่ฝึกฝนได้มาประยุกต์ใช้อย่างหลากหลาย มีการนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และการบำบัดสุขภาพโรคภัย เป็นต้น ภาควิชชานี้มีการสอนทั้งสมถะและวิปัสสนากรรมฐาน
 
📷🎊#คอร์สพุทธกสิณสมดุลธาตุ : เป็นกสิณชั้นต้น สำหรับผู้ที่สนใจฝึกกสิณสมาธิอย่างเต็มรูปแบบ สอนกสิณมหาภูตรูป ครบทั้ง 4 ธาตุ (ดิน น้ำ ไฟ ลม) บริกรรมนิมิต อุคหนิมิต ปฏิภาคนิมิต รวมธาตุ แยกธาตุ สมดุลธาตุ ฯลฯ เพื่อการพัฒนาจิต ขัดเกลาธาตุขันธ์ และน้อมนำไปใช้กับการบำบัด เป็นต้น (หรือจะฝึกเพื่อนำไปใช้กับการพยากรณ์ด้วยก็ได้) ผู้ใหม่สามารถสมัครเข้าเรียนได้ มีเรียนวันอาทิตย์ เวลา 12:15-14:45 น.
 
📷🎊#คอร์สไตรรัตน์พุทธกสิณ : เป็นกสิณชั้นกลาง มหาภูตรูป4 วรรณรูป4 จักระ ผู้ฝึกนอกจากฝึกเดินธาตุ สมดุลธาตุ สมดุลรูปนามแล้ว ยังได้ฝึกผสานพลังโลก จักรวาล และชีวิตด้วย เป็นต้น และสามารถนำไปใช้ได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการขัดเกลาพัฒนาจิต สั่งสมสมาธิ น้อมนำไปใช้กับการบำบัด การเขียนอักขระฯ การอธิษฐาน การปลุกเสก การพยากรณ์ ฯลฯ อย่างโดยสัมมายิ่ง ผู้จะสมัครเรียนต้องผ่านคอร์สพุทธกสิณสมดุลธาตุมาแล้ว วิชชานี้มีเรียนวันเสาร์ เวลา 09:00-11:30 น.
 
📷🎊#คอร์สกสิณวิปัสสนา : เป็นกสิณชั้นสูง กสิณ10 จตุธาตุววัฏฐาน มหาสติปัฏฐาน4 รู้เท่าทันสภาวะธรรม กำหนดรู้รูปนาม กายนอก กายใน ฯลฯ (สมถะ+วิปัสสนา) ผู้จะสมัครเรียนต้องผ่านคอร์สไตรรัตน์พุทธกสิณมาแล้ว วิชชากสิณวิปัสสนามีเรียนวันเสาร์ เวลา 18:15-20:45 น.
 

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

 

🎄#พุทธบริษัท4 #ที่มาจากต่างจังหวัด/ #ผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางไปกลับภายในวันเดียวได้ #สามารถนอนพักค้างคืนที่ชมรมฯได้ทุกวัน/ตลอดคอร์ส (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

#หากเป็นพระภิกษุ #สามเณร หรือ #แม่ชี ทางชมรมฯ มีที่พักและภัตตาหารถวายอุปฐาก ให้ทุกวันตลอดคอร์สด้วย
#หากเป็นฆราวาส มีข้าวสารอาหารแห้งไว้ให้ปรุงรับประทานตลอดคอร์ส (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

=====================

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ‬
โทร: 096-296-4642, 092-372-4234, 02-681-2524
📱Line: @srisuwankhomkhum https://line.me/R/ti/p/%40srisuwankhomkhum
🌎Website: https://www.suwankhomkhum.com/
🚕 ดูแผนที่ : http://goo.gl/H7Rv5i
🌎 Google Map : https://goo.gl/maps/1pqKinSSV7Q2
🚗 พิกัด GPS : 13.6949245,100.5360126