รายละเอียด รายวิชชาเรียน รุ่น 41 (รุ่นคำมั่นสัญญา) ภาคการศึกษา 1/2562 ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ_สาธุประดิษฐ์33

รุ่น 41 นี้ ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ เปิดสอน 34 วิชชา 34+2 คาบเรียน/สัปดาห์

รุ่นนี้มีอาจารย์ผู้สอนกว่า 17 ท่าน หลายท่านมีประสบการณ์กว่า 30 ปี บางท่านมีประสบการณ์ยาวนานถึงกว่า 40 ปี

รายละเอียดรายวิชชา รุ่น 41 มีดังนี้

โหราศาสตร์สัจธรรมแนวธรรมชาติ พยากรณ์ตามหลักกฎแห่งกรรม ควบคู่กสิณกรรมฐาน (หลักสูตร 3 เดือน)

คอร์ส 3 เดือน มีวิชชาดังนี้
 
– คอร์สปฐมดาราพุทธศาสตร์ (พยากรณ์ศาสตร์+กสิณกรรมฐาน)
=== ศาสตร์พยากรณ์+กสิณสมาธิ ในแบบฉบับสุวรรณโคมคำ เริ่มต้นเรียนรู้ด้วยการฝึกจิต+จับกระแสธาตุพยากรณ์ เลขบัตรประชาชน เลขรถ เลขบ้าน เลขโทรศัพท์ ฯลฯ จับยาม+กระทบจิต พยากรณ์ด้วยหลักสมการพฤติกรรม วาง(ฤกษ์)ยาม จับนิมิตกรรมพยากรณ์+วิธีการแก้วิบากแห่งวิถีกรรม ด้วยการปรับพฤติกรรม 3 ทาง (กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม) ฯลฯ อันเป็นพื้นฐานวิชชาสุวรรณโคมคำ ทั้งปวง + การใช้ไพ่แบบสุวรรณโคมคำ
คอร์สปฐมดาราพุทธศาสตร์ เรียน วันพุธ 18:00-20:30 น. หรือ วันอาทิตย์ 15:15-17:45 น. (โดยให้เลือกเรียนวันใดวันหนึ่งเป็นหลัก) ===
 

– คอร์สเลข 7 ตัว แบบสุวรรณโคมคำ (วิชชาสัตตาภิธรรม)

– คอร์สสัตตาภิธรรมเบื้องต้น (เลข7ตัว_อภิธรรม7คัมภีร์ภาคคำนวณ) เรียนวิธีการแทนค่าวันเดือนปี เป็นสมการพฤติกรรม และขยายออกมาเป็นผังวิชชา “สัตตาภิธรรม” ใช้เทคนิคการพยากรณ์แบบอภิธรรม 7 คัมภีร์ พร้อมทั้งพยากรณ์จริตธาตุบารมี ชาตาชีวิต+หนทางแก้ไข การตั้งชื่อนามมงคล ตลอดจนคำนวณยาสมุนไพรปรับธาตุ ฯลฯ
[ส่วนวิชชาสัตตาภิธรรมเบื้องต้นนี้ ผู้จะสมัครเรียนต้องผ่านคอร์สปฐมดาราพุทธศาสตร์แล้ว]
คอร์สสัตตาภิธรรมเบื้องต้น เรียน วันศุกร์ 18:00-20:30 น. หรือ วันเสาร์ 12:15-14:45 น. (โดยให้เลือกเรียนวันใดวันหนึ่งเป็นหลัก)
 
– คอร์สสัตตาภิธรรมพัฒนา เทคนิคการคำนวณและเคล็ดการพยากรณ์สัตตาภิธรรมขั้น Advance อย่างหลากหลายและลุ่มลึกละเอียด แตกฉาน แม่นยำ รวมถึงมีการขยายผังการพยากรณ์เป็นแบบผัง 7 ฐาน 9 ฐาน 11 และ 12 ฐาน ตามลำดับ อย่างหลากหลาย มีการพยากรณ์แบบอริยสัจ4 พร้อมทั้งเทคนิคการพยากรณ์ที่พิศดารอีกมากมาย แล้วแต่ว่าผู้เรียนแต่ละรุ่นจะทรงได้แค่ไหน ฯลฯ หมายเหตุ : ผู้จะสมัครเรียนสัตตาภิธรรมพัฒนา ต้องผ่านคอร์สสัตตาภิธรรมเบื้องต้นแล้ว คอร์สสัตตาภิธรรมพัฒนา เรียน วันเสาร์ 09:00-11:30 น.
 
-คอร์สสัตตาภิธรรมชั้นสูง คำนวณดูบุญกรรมย้อนชาติ ย้อนอดีต ย้อนดูกรรมในอดีตชาติได้หลายภพชาติเป็นอันมาก เพื่อออกคำพยากรณ์กรรมอย่างมีหลักวิชชาแจ่มแจ้ง มีหลักเกณฑ์พิสูจน์ได้ จับต้องได้ พร้อมทั้งบอกแนวทางวิธีแก้ไขในปัจจุบันชาติ ปัจจุบันขณะอย่างได้ผลดี สอดคล้องหลักธรรมะ หลักกฎแห่งกรรม และหลักธรรมชาติ ฯลฯ เพื่อชีวิตที่ดีมีความสุขความสำเร็จในปัจจุบันชาติ ปัจจุบันขณะ และส่งถึงมรรคผลนิพพานได้ในอนาคตที่สุด (คำนวณลึกผูกเป็นผังอภิธรรมเพื่อพยากรณ์ ลึกกว่าการผูกผังวันเดือนปีแบบปกติเข้าไปอีก ฯลฯ) หมายเหตุ : ผู้ที่จะสมัครเรียนสัตตาภิธรรมชั้นสูง ต้องเคยเรียนสัตตาภิธรรมพัฒนาแล้ว คอร์สสัตตาภิธรรมชั้นสูง เรียน วันอาทิตย์ 18:15-20:45 น
 
-คอร์ส (ภูมิ)ทักษามหามงคลจักรพรรดิ (สัตตาภิธรรมพิเศษ) จัดไว้สำหรับผู้ที่สนใจชื่นชอบในวิชชาทักษาสุวรรณโคมคำ โดยจะได้เรียนรู้ภูมิทักษามหาราชขั้นอลังการ ที่หาเรียนได้ยาก ลึกซึ้ง ล้ำเลิศ แปลก พิสดาร ทำให้ออกคำพยากรณ์ได้ชัดเจนแม่นยำ เฉียบคม ไม่แพ้การคำนวณออกคำพยากรณ์ด้วยภพ 21 สัตตาภิธรรม หรือกรรมจักรราศี12 แต่ว่า(ภูมิ)ทักษามหามงคลฯ นับคำนวณและพยากรณ์ได้ฉับไวกว่า โดยมีความเฉียบคมของคำพยากรณ์ไม่แพ้กัน
 
หมายเหตุ : ผู้จะสมัครเรียน(ภูมิ)ทักษามหามงคลจักรพรรดิ (สัตตาภิธรรมพิเศษ) ต้องผ่านคอร์สสัตตาภิธรรมเบื้องต้นมาแล้ว เป็นอย่างน้อย คอร์ส (ภูมิ)ทักษามหามงคลฯ เรียน วันศุกร์ 18:00-20:30 น.
 

– คอร์สจักรราศี (โหราศาสตร์) แบบสุวรรณโคมคำ (วิชชากรรมจักร)

 
-คอร์สกรรมจักรเบื้องต้น (จักรราศี12_ปฏิจจสมุปบาท12) เป็นการนำเลข 7 ตัว ของสัตตาภิธรรม มาผูกเป็นผังวิชชา “กรรมจักร”(ปฏิจจสมุปบาท12_ปัจจยาการ12) รวมทั้งคำนวน นวางค์ ตรียางค์ ฤกษ์ ฯลฯ อย่างละเอียดตามผังกรรมจักรสุวรรณโคมคำ อันมีลักษณะเฉพาะตัว และออกคำพยากรณ์ต่างๆ มากมาย คอร์สกรรมจักรเบื้องต้น เรียน วันอังคาร 18:00-20:30 น.
 
-คอร์สกรรมจักรพัฒนา คำนวณบุญกรรม ย้อนดูกรรมในอดีตชาติได้หลายภพชาติเป็นอันมาก นับคำนวณ บอกจำนวนปีจำนวนชาติ และออกคำพยากรณ์กรรมอย่างมีหลักวิชชาแจ่มแจ้ง มีหลักเกณฑ์พิสูจน์ได้ จับต้องได้ พร้อมทั้งบอกแนวทางการแก้ไขในปัจจุบันชาติ ปัจจุบันขณะอย่างได้ผลดี สอดคล้องหลักกฎแห่งกรรมและธรรมะ มีเทคนิคการพยากรณ์ด้วยหลักปฏิจจสมุปบาท12 หลักอริยสัจ4 หลักพรหมวิหาร4 ฯลฯ อีกทั้งมีการผูกดวงแบบพิเศษเป็นดวงอภิธรรม(แตกต่างและลึกกว่าการผูกดวงวันเดือนปี) เพื่อการเจาะลึกบุญกรรม และเส้นทางการบำเพ็ญของเจ้าชาตาที่สั่งสมมาในอดีต พร้อมทั้งบอกวิธีแก้ไขและส่งเสริมด้วยหลักบุญกรรม และหลักธรรมอย่างเป็นรูปธรรม+ได้ผล ฯลฯ หมายเหตุ : ส่วนวิชชากรรมจักรพัฒนานี้ ผู้จะสมัครเรียนต้องเคยเรียนคอร์สกรรมจักรเบื้องต้นแล้ว (คอร์สกรรมจักรพัฒนา เรียน วันเสาร์ 15:15-17:45 น.)
 
-คอร์สกรรมจักรชั้นสูง เทคนิคการคำนวนและเคล็ดการพยากรณ์กรรมจักรขั้นสูง อย่างหลากหลายและลุ่มลึก ละเอียด แตกฉาน แม่นยำ เฉียบคม โลดโผน พลิกแพลงอย่างยิ่ง รวมถึงคำนวณการออกฤกษ์ วางฤกษ์อันลึกซึ้งซับซ้อนแบบกรรมจักรสุวรรณโคมคำ สามารถใช้พลิกดวงชาตา/ปรับปรุงชาตา ได้อย่างสำคัญอีกด้วย รวมถึงหยั่งลึก คำนวณอย่างละเอียดยิ่งนักผูกเป็นดวงนวางค์จักร ตรียางค์จักร ออกเป็นคำพยากรณ์ขั้นเฉียบคมเยี่ยมยอดได้อย่างน่าทึ่ง ฯลฯ หมายเหตุ : ส่วนวิชชากรรมจักรชั้นสูงนี้ ผู้จะสมัครเรียนต้องเคยเรียนคอร์สกรรมจักรพัฒนาแล้ว (คอร์สกรรมจักรชั้นสูง เรียน วันเสาร์ 18:15-20:45 น.)
 
====

คอร์สโหราศาสตร์ , เลข 7 ตัว อื่นๆ

– คอร์สโหรัตตกรรมจักรราศี (โหราศาสตร์ไทย+กรรมจักร) สำหรับผู้ที่สนใจเรียนจักรราศี โดยไม่ต้องมีพื้นมาก่อน และไม่ต้องผ่านวิชชาแกนสุวรรณโคมคำ ก็สมัครเรียนได้ทันที คือ วิชชาโหรัตตกรรมจักรราศี (โหราศาสตร์ไทย+กรรมจักร) โดยการเรียนการสอนจะปูพื้นเริ่มจากการเรียนรู้วิชาโหราศาสตร์ไทย (จักรราศีทั่วไปที่รู้จักกันดี) แล้วจึงสอนวิธีผูกดวงจักรราศีแบบกรรมจักรสุวรรณโคมคำและการพยากรณ์ต่อเนื่องกันไปจนครบหลักสูตร โดย วิชชาโหรัตตกรรมจักรราศี1 เรียนวันจันทร์ เวลา 14:00 น.-16:30 น.
และรุ่นนี้มีการขยายต่อยอดในคอร์สโหรัตตกรรมจักรราศี2 ซึ่งเป็นการสอนวิชชานี้ขั้น Advance อย่างหลากหลายและลึกซึ้งต่อเนื่องสูงขึ้นไปอีก โดยขั้นนี้เรียนวันอาทิตย์ เวลา 09:00-11:30 น.
 
-คอร์สทักษามหายุค ทักษามหายุค หรือเรียกเต็มยศว่า ทักษามหายุคศาสตร์ เป็นตำราไทยโบราณฝ่ายจันทรคตินิยม เป็นหลักในการพยากรณ์แบบเดียวกันกับวิชชาเลข 7 ตัว ผู้ใหม่ที่มีพื้นฐานเลข 7 ตัวสามารถเรียนได้ และครั้งนี้ได้มีการต่อยอดขยายขึ้น เป็น คอร์สทักษามหายุค2 ซึ่งจะหลากหลาย ลึกซึ้ง กว้างขวาง Advance ขึ้นไปยิ่งกว่าเดิมอีก
โดย คอร์สทักษามหายุค1 เรียน วันจันทร์ 18:00-20:30 น. (ผู้ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้) และคอร์สทักษามหายุค2 เรียน วันอังคาร 14:00-16:30 น. (ผู้ที่จะเรียนทักษามหายุค2 ต้องเคยเรียนทักษามหายุค 1 มาแล้ว หรือผู้ใหม่ที่มีพื้นฐานความรู้ในวิชชาทักษามาแล้ว)
 
-คอร์สเลขศาสตร์ เป็นวิชชาพื้นฐานสำคัญในการศึกษาศาสตร์พยากรณ์ทุกประเภท อันว่าด้วยความหมาย คุณลักษณะของดาว คู่ดาว สอนพยากรณ์เลขรถ เลขบ้าน เลขโทรศัพท์ เลขบัตรประชาชน เลขสมุดบัญชี เลขบัตรพนักงาน ฯลฯ อย่างหลากหลาย พร้อมทั้งสอนวิธีแก้ไข เรียนแล้วพยากรณ์ได้เลย นำไปใช้พยากรณ์ได้ทุกธุระทุกรูปแบบ ทำเป็นสัมมาชีพได้จริง เหมาะสำหรับผู้ใหม่ที่ไม่มีความรู้ รวมถึงผู้ที่มีพื้นฐานแต่ต้องการแตกฉานในการพยากรณ์ให้ยิ่งๆขึ้นไป คอร์สเลขศาสตร์ เรียน วันเสาร์ 12:15-14:45 น.
===
 
– คอร์สเลข 7 ตัว 4 ฐาน มหัศจรรย์ เป็นการพยากรณ์โดยใช้ เลข 7ตัว 4 ฐาน ประกอบนิทานคู่ดาว และวิธีการพยากรณ์ที่พลิกแพลง ไม่ธรรมดา สามารถพยากรณ์ทุกฐาน ทุกภพ โดยคิดคำนวณในใจ แล้วออกคำพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำ ประดุจผู้หยั่งรู้อย่างน่าอัศจรรย์  คอร์สเลข 7 ตัว 4 ฐาน มหัศจรรย์ มีเรียน วันจันทร์ 14:00-16:30 น.
 
– คอร์สเทคนิคการพยากรณ์เลข 7 ตัว ชั้นสูง สำหรับผู้ที่รักชอบในวิชาพยากรณ์เลข 7 ตัว มีการเปิดสอนวิชชา “เทคนิคการพยากรณ์เลข 7 ตัว ชั้นสูง” เป็นการสอนเน้นไปที่วิธีการพยากรณ์อย่างหลากหลาย คล่องแคล่ว และลึกซึ้งแตกฉาน ในรูปแบบต่างๆ ของศาสตร์พยากรณ์เลข 7 ตัว ในแบบเลข 7 ตัวทั่วไปสไตล์ต่างๆมากมาย ซึ่งนำมาประยุกต์ใช้กันได้กับวิชชาสัตตาภิธรรมสุวรรณโคมคำ คอร์สเทคนิคการพยากรณ์เลข 7 ตัว ชั้นสูง เรียน อังคาร 18:00-20:30 น.
===

คอร์สนรลัญจกร

– คอร์สนรลักษณ์ศาสตร์ (โหงวเฮ้ง) สอนพยากรณ์ชาตาชีวิตจากลักษณะใบหน้า บุคลิก และพฤติกรรมของมนุษย์ ฯลฯ ผู้ไม่มีพื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้ โดยเรียนทุกวันศุกร์ 18:00-20:30 น.
 
– คอร์สจักรวาลพยากรณ์+พื้นฐานหัตถศาสตร์ การพยากรณ์ต่างๆมีที่มาที่ไปอย่างไร สัมพันธ์กันอย่างไร และอะไรคือโหราศาสตร์ที่แท้จริง และความสัมพันธ์ของศาสตร์พยากรณ์แขนงต่างๆ ที่หาเรียนได้ยาก แท้จริงรากเหง้าของศาสตร์พยากรณ์ล้วนมาจากผังจักรวาลที่เราอยู่อาศัยนี้เอง เมื่อศึกษาให้แจ่มแจ้งแล้ว จะเข้าใจศาสตร์พยากรณ์ทั้งหลาย ได้อย่างแจ่มกระจ่าง ออกคำพยากรณ์ได้อย่างถ่องแท้แม่นยำ ได้ด้วยความเข้าใจในผังจักรวาลนี้เอง นอกจากใช้ออกคำพยากรณ์ และใช้ทำความเข้าใจศาสตร์พยากรณ์ทั้งหลายแล้ว ยังใช้ร่วมกับศาสตร์พยากรณ์ต่างๆได้อย่างยอดเยี่ยม เช่น หัตถศาสตร์ ฯลฯ อีกด้วย สอนโดยโหราจารย์แถวหน้าแห่งวงการพยากรณ์_อาจารย์เก่ง (อ.สิรภพ อาฒยา) ผู้ไม่มีพื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้ โดยเรียนทุกวันพฤหัสบดี 18:00-20:30 น.
===

อื่นๆ

– คอร์สโหราศาสตร์ยูเรเนียน คอร์สโหราศาสตร์ยูเรเนียน 1 นอกจากที่นี่จะเรียนฟรีแล้ว ยังมีวิธีการเรียนการสอนที่ประหยัด โดยไม่ต้องซื้อคอมพิวเตอร์ ไม่ต้องซื้อโปรแกรมก็เรียนได้ ไม่สิ้นเปลืองอะไร ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าเรียนได้เลย มีเรียนทุกวันจันทร์ เวลา 18:00-20:30 น.
และรุ่นนี้มีการขยายต่อยอดใน คอร์สโหราศาสตร์ยูเรเนียน 2 เป็นการสอนวิชชานี้ขั้น Advance ขึ้นอย่างหลากหลายและลึกซึ้งต่อเนื่องสูงยิ่งขึ้นไปอีก โดยมีเรียนวันเสาร์เวลา 09:00-11 :30 น. (ผู้ที่จะเรียนคอร์สโหราศาสตร์ยูเรเนียน 2 ต้องเคยเรียนคอร์สโหราศาสตร์ยูเรเนียน 1 แล้ว)
====
 
– คอร์สโหราศาสตร์อายุรเวช
คอร์สโหราอายุวัฒนะ สอนกายวิภาค สุขภาพ เหตุของการเกิดโรค เป็นต้น และสามารถวิเคราะห์ธาตุของแต่ละบุคคลได้อย่างชำนาญ และเป็นพื้นฐานของการทำยาเป็นลำดับต่อไป เช่น ทำยาพื้นบ้านตำรับหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท เป็นต้น โดย วิชชาโหราอายุวัฒนะ เรียนวันเสาร์ 12:15-14:45 น.
 
-คอร์สนวดพื้นบ้านล้านนา 2 (โหราศาสตร์สุขภาพ) รุ่นนี้มีการขยายต่อยอดในคอร์สนวดพื้นบ้านล้านนา2 ซึ่งเป็นการสอนวิชชาอย่าง Advance ยิ่งขึ้น สอนการนวดแบบกัวซา เป็นต้น โดยยังคงการนวดแบบอัตตลักษณ์ล้านนา ภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้าน ที่สืบทอดกันมายาวนานจนถึงทุกวันนี้ (ผู้ที่จะเรียนคอร์สนวดพื้นบ้านล้านนา 2 ต้องเคยเรียนนวดพื้นบ้านล้านนา 1 แล้ว) คอร์สนวดพื้นบ้านล้านนา 2 (โหราศาสตร์สุขภาพ) เรียน วันจันทร์ 13:00-16:00 น.
 
-คอร์สหฐโยคะ หฐโยคะ คือ การใช้ศิลปะในการบริหารร่างกาย ภายใต้การควบคุมของจิตใจ เพื่อให้เกิดความสมดุลของพลังด้านบวก และด้านลบ ให้จิตใจและร่างกายทำหน้าที่สัมพันธ์กันอย่างสมบูรณ์ที่สุด โดยการฝึกจะเน้นการหายใจ ผนวกจักระและสมาธิ โดยคอร์สนี้ จะเป็นการฝึกโยคะท่าเดี่ยว ท่าต่อท่า ตามแบบโบราณ ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าเรียนได้ คอร์สหฐโยคะ มีเรียน วันอาทิตย์ 09:00-11:30 น.
====
 
– คอร์สฮวงจุ้ย “ฮวง” แปลว่าลม หรือพลังการเคลื่อนไหวที่อยู่รอบๆตัวเรา ส่วน “จุ้ย” แปลว่า น้ำ เป็นสัญลักษณ์ของความสดชื่น ความมีชีวิตชีวา เป็นการผสมผสานความสัมพันธ์ ระหว่างฟ้า คน ดิน และกฎธรรมชาติที่เกี่ยวกับธาตุทั้ง 5 ซึ่งเป็นพลังที่มีอิทธิพล ก่อให้เกิดผลต่อความเป็นอยู่กับบุคคล อาชีพ การงาน การเงิน และสุขภาพ เราเรียนเพื่อรู้ และสามารถวิเคราะห์เพื่อนำเอาพลังเหล่านี้มาจัดให้เกิดความสมดุล และส่งผลที่ดีขึ้นต่อตนเอง ครอบครัว และธุรกิจการงาน โดยฮวงจุ้ย มีทั้งคอร์สพื้นฐาน คือฮวงจุ้ย_1 และขยายต่อยอดเป็นฮวงจุ้ย_2 โดย วิชชาฮวงจุ้ย 1 เรียนวันเสาร์ 18:15-20:45 น. (ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้) วิชชาฮวงจุ้ย 2 เรียนวันอาทิตย์ 12:15-14:45 น. (สำหรับผู้ที่เรียนฮวงจุ้ย 1 มาแล้ว)
 
– คอร์สโป๊ยหยี่สี่เถียว (ดวงจีน) วิชาการผูกดวง ดูดวงชะตาแบบจีน ซึ่งเรียกว่า “โป๊ยหยี่” โดยการนำเอาวัน เดือน ปี และเวลาเกิด มาผูกดวงจีน คล้ายกับการผูกดวงไทย แต่รายละเอียดและกฎเกณฑ์จะต่างกัน โดยนำเบญจธาตุ คือ ธาตุดิน ธาตุทอง ธาตุน้ำ ธาตุไม้ และธาตุไฟ มาสัมพันธ์กับดวงชะตา ทำให้ทราบว่าเจ้าของดวงชะตามีธาตุอะไรในดวงตนเอง และทำให้รู้ว่าพื้นดวงเป็นคนอย่างไร การหาธาตุสำคัญ เพื่อนำมาวิเคราะห์ และปรับให้เกิดความสมดุล ในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้น ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ มีเรียนในวันอาทิตย์ 18:15-20:45 น.
 
– คอร์สไพ่ธาโรต์ Tarot Magic Card (บางคนเรียกติดปากกันว่า ไพ่ยิปซี) ตีความหมายไพ่ทั้ง 78 ใบ และเทคนิคการพยากรณ์ต่างๆ แล้วมาต่อยอดการวางผังพยากรณ์ด้วยไพ่ยิปซี ในรูปแบบต่างๆอย่างหลากหลาย ลึกซึ้ง และซับซ้อน ผู้ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ โดย วิชชาไพ่ธาโรต์ เรียนวันเสาร์ 15:15-17:45 น.
 
‎คอร์สดอกไม้บายศรี (สัปปายะศิริบุปผา) สอนงานใบตองดอกไม้ ทำบายศรีปากชาม เทพ พรหม พญานาค บายศรีชนิดต่างๆ ฯลฯ ตามความสามารถและความสนใจของผู้เรียน 🌹เป็นวิชชาในสายศิลปะประดิษฐ์ แนวพุทธ (+พิธีกรรม) วิชชาดอกไม้บายศรี 🌷เป็นวิชชาที่สูงส่งและสวยงาม ทางชมรมฯ สอนจริง เรียนจริง พาออกงานจริง ทำเป็นสัมมาชีพได้จริง และแถมยังสอนออกคำพยากรณ์จากการดูบายศรีได้ด้วย เรียนฟรีและดีด้วย มีจริงที่นี่ค่าาาา 🏵 ผู้ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้ มีเปิดสอนในวันอาทิตย์ เวลา 12:15-14:45 น.
 
– คอร์สอักขระเลขยันต์กับชีวิต สอนการอ่านยันต์ การเขียน การใช้อักขระเลขยันต์ประกอบสมาธิ การใช้คาถาต่างๆ อาทิ เสกแป้ง ทำสีผึ้งสาลิกาลิ้นทอง เป็นต้น และรุ่นนี้ มีการต่อยอดสอนการใช้อักขระเลขยันต์ประกอบสมาธิขั้น Advance โดย อ.เอก ธนกร เปิดสอน คอร์สอักขระเลขยันต์กับชีวิต2 อีกด้วย โดย วิชชาอักขระเลขยันต์กับชีวิต 1 เรียนวันอาทิตย์ 18:15-20:45 น. (ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้) และคอร์สอักขระเลขยันต์กับชีวิต 2 เรียนวันอาทิตย์ 15:15-17:45 น. (ลงเรียนได้สำหรับผู้ที่เรียนอักขระเลขยันต์โบราณ , อักขระเลขยันต์กับชีวิต1 มาแล้ว หรือผู้ใหม่ที่มีพื้นความรู้ สามารถอ่านยันต์ได้ สามารถลงเรียนวิชชาดังกล่าวนี้ได้)

=== #ภาควิชชากรรมฐาน

เป็นการกำหนดรู้รูปนามและคุณสมบัติของธาตุ โดยอเนกประการ ฯลฯ รวมทั้งมีการนำสมาธิที่ฝึกฝนได้มาประยุกต์ใช้อย่างหลากหลาย มีการนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และการบำบัดสุขภาพโรคภัย เป็นต้น ภาควิชชานี้มีการสอนทั้งสมถะและวิปัสสนากรรมฐาน
 
📷🎊#คอร์สพุทธกสิณสมดุลธาตุ : เป็นกสิณชั้นต้น สำหรับผู้ที่สนใจฝึกกสิณสมาธิอย่างเต็มรูปแบบ สอนกสิณมหาภูตรูป ครบทั้ง 4 ธาตุ (ดิน น้ำ ไฟ ลม) บริกรรมนิมิต อุคหนิมิต ปฏิภาคนิมิต รวมธาตุ แยกธาตุ สมดุลธาตุ ฯลฯ เพื่อการพัฒนาจิต ขัดเกลาธาตุขันธ์ และน้อมนำไปใช้กับการบำบัด เป็นต้น (หรือจะฝึกเพื่อนำไปใช้กับการพยากรณ์ด้วยก็ได้) ผู้ใหม่สามารถสมัครเข้าเรียนได้ มีเรียนวันอาทิตย์ เวลา 12:15-14:45 น.
 
📷🎊#คอร์สไตรรัตน์พุทธกสิณ : เป็นกสิณชั้นกลาง มหาภูตรูป4 วรรณรูป4 จักระ ผู้ฝึกนอกจากฝึกสมดุลธาตุ สมดุลรูปนามแล้ว ยังได้ฝึกผสานพลังโลก จักรวาล และชีวิตด้วย เป็นต้น และสามารถนำไปใช้ได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการขัดเกลาพัฒนาจิต สั่งสมสมาธิ น้อมนำไปใช้กับการบำบัด การเขียนอักขระฯ การอธิษฐาน การปลุกเสก การพยากรณ์ ฯลฯ อย่างโดยสัมมายิ่ง ผู้จะสมัครเรียนต้องผ่านคอร์สพุทธกสิณสมดุลธาตุมาแล้ว วิชชานี้มีเรียนวันเสาร์ เวลา 09:00-11:30 น.
 
📷🎊#คอร์สกสิณวิปัสสนา : เป็นกสิณชั้นสูง กสิณ10 จตุธาตุววัฏฐาน มหาสติปัฏฐาน4 รู้เท่าทันสภาวะธรรม กำหนดรู้รูปนาม กายนอก กายใน ฯลฯ (สมถะ+วิปัสสนา) ผู้จะสมัครเรียนต้องผ่านคอร์สไตรรัตน์พุทธกสิณมาแล้ว วิชชากสิณวิปัสสนามีเรียนวันเสาร์ เวลา 18:15-20:45 น.
 
📷🎊#คอร์สพลังจิต : สอนการฝึกพลังจิต และการใช้พลังจิต สอนโดย อาจารย์ ณณัฐรัชต์ เดชาจรูญเกียรติ ผู้ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้ โดยมีเรียนทุกวันพฤหัสบดี เวลา 18:00-20:30 น.
📷🎊#คอร์สอภิธรรม 7 คัมภีร์ : สอนคุณธรรม หลักธรรมะ และหลักอภิธรรม ที่เกี่ยวข้องกับวิชชาสุวรรณโคมคำ และการพยากรณ์ ฯลฯ ผู้ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้ โดยมีเรียนทุกวันเสาร์ เวลา 15:15-17:45 น.
===