ไหว้พระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้า‬ พร้อมสมัครเรียน รุ่นที่ 34+6 รุ่นมหาศรีศรัทธา (หลักสูตร 2 ปี โสฬสวิชชา)

คอร์ส2ปี หลักสูตรที่ปรึกษานักบริหาร 

 

ไหว้พระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้า‬ พร้อมสมัครเรียน รุ่นที่ 34+6 รุ่นมหาศรีศรัทธา (หลักสูตร 2 ปี โสฬสวิชชา)

 

เนื่องจากปฐมาจารย์เกษตรเพชร เริ่มเผยแผ่วิชชาสุวรรณโคมคำมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันคือ พ.ศ. 2561 ก็นับเป็นเวลา 15 ปีเต็มของการเผยแผ่ และเป็นการก้าวย่างเข้าสู่ปีที่ 16 ในปีนี้ด้วย ถือว่าเป็นปีที่เป็นสิริมงคลยิ่ง คือเป็น ปีโสฬส (ปีที่16) จึงถือเป็นวาระอันควรประกาศหลักสูตรโสฬสวิชชาออกมา นับเป็นองค์ความรู้ขั้นครบส่วนสมบูรณ์ของสุวรรณโคมคำ ที่ปฐมาจารย์ฯ ตั้งใจตระเตรียมถ่ายทอดนานแล้ว เมื่อถึงวาระอันสมควรในปีมงคลนี้ จึงจัดให้มีการเปิดหลักสูตรโสฬสขึ้นในปี 2561 อันเป็นปีที่ย่างเข้าสู่ปีที่ 16 ของการเผยแผ่วิชชาสุวรรณโคมคำ ( 1 ปี มี 3-4 ภาคการศึกษา ฉะนั้น หลักสูตร 2 ปี ก็เท่ากับ 6-8 ภาคการศึกษา )

คำนิยาม : “หลักสูตรโสฬส” คือ “หลักสูตรที่ปรึกษานักธุรกิจ, นักบริหาร, นักปกครอง” เรียกง่ายๆว่า “หลักสูตรขงเบ้ง”

ครูบาอาจารย์สุวรรณโคมคำเล่าว่า สุวรรณโคมคำมี 16 ศาสตร์ (16 ส่วน) ผู้ใดมีบุญได้เล่าเรียนแจ่มแจ้งแตกฉานเจนจบครบสูตรครบส่วนทั้ง 16 แล้วเรียกว่า “ผู้สำเร็จโสฬส” ซึ่งจะเป็นคนที่รู้แจ้งในพลังธรรมชาติ และรู้จักนำพลังธรรมชาติมาใช้ ฯลฯ จึงได้รับสมญานามว่า “ผู้หยั่งรู้ฟ้าดิน”

ครูบาอาจารย์สุวรรณโคมคำเล่าบอกไว้ว่า ขงเบ้งก็สำเร็จโสฬส จึงเป็นผู้หยั่งรู้ฟ้าดิน ชนิดที่เรียกว่า “คนๆเดียว มีค่ามากกว่าทหารนับแสนนาย” เพราะรู้จักวิถีแห่งธรรมชาติอย่างแจ่มแจ้ง และรู้จักนำพลังธรรมชาติมาใช้ในกิจธุระนั้นๆ อย่างได้ผลดีเยี่ยม

หมายเหตุ : ครูบาอาจารย์สุวรรณโคมคำ เล่าบอกไว้อีกว่า นับแต่อดีตกาลยาวนานมา สุวรรณโคมคำมีทั้งงอกงาม / เสื่อมถอย สลับขึ้นลงหลายยุคสมัยตามกฎไตรลักษณ์ รวมทั้งได้กระจัดกระจายไปหลายที่หลายสายไปในส่วนต่างๆมากมายของโลก

 

==========

โครงสร้างหลักสูตรโสฬส

วิชชาหลัก (Major)

 1. ศาสตร์พยากรณ์_ไทย
  • เลขศาสตร์
  • (ภูมิ)ทักษา
  • สัตตาภิธรรม
  • เลข 7 ตัว
  • กรรมจักร
  • โหราศาสตร์
  • พิธีกรรม
  • การตั้งชื่อ
  • การให้ฤกษ์
 2. ศาสตร์พยากรณ์_ฝรั่ง
  • ยูเรเนียน
  • ไพ่ธาโรต์
  • การให้ฤกษ์
 3. ศาสตร์พยากรณ์_จีน
  • โป๊ยหยี่สี่เถียว (ดวงจีน)
  • ฮวงจุ้ย
  • จับยาม
  • พิธีกรรมแบบจีน
  • การตั้งชื่อแบบจีน
  • การให้ฤกษ์แบบจีน
 4. ศาสตร์พยากรณ์_ลักษณะมนุษย์ 
  • หัตถศาสตร์
  • นรลักษณ์ศาสตร์
  • การให้ฤกษ์ 

ฯลฯ

ศาสตร์อื่นๆ ที่ต้องเรียน (Minor)

 1. ปรัชญา
 2. จิตวิทยา
 3. สมาธิ กรรมฐาน
 4. กลยุทธ์การรบ / การต่อสู้ชิงชัย
  • หมากล้อม (โกะ)
  • หมากรุก
 5. หลักธรรม , ธรรมศึกษา
 6. เศรษฐศาสตร์
 7. ภาษาอังกฤษ
 8. ภูมิศาสตร์
 9. หลักการพูดและเขียน

ฯลฯ

วิชชาโสฬสที่เปิดสอนสำหรับผู้ใหม่ในภาคการศึกษานี้ คือ

วิชชาหลัก

 1. ปฐมดาราพุทธศาสตร์
 2. กรรมจักรเบื้องต้น
 3. เลขศาสตร์
 4. ลายมือ
 5. ไพ่ธาโรต์1
 6. สห(ภูมิ)ทักษา
 7. ทักษามหายุค
 8. พิธีกรรมโบราณ
 9. การตั้งชื่อและลายเซ็น
 10. ยูเรเนียน
 11. ฮวงจุ้ย
 12. โป๊ยหยี่สี่เถียว (ดวงจีน)
 13. หัตถศาสตร์
 14. โหรานรลักษณ์

วิชชาเสริม

 1. พุทธกสิณสมดุลธาตุ
 2. อภิธรรม 7 คัมภีร์
 3. อักขระเลขยันต์ฯ
 4. โหราอายุวัฒนะ
 5. บายศรี

=========

หมายเหตุ : – หากในแต่ละภาคการศึกษา ผู้เรียนเลือกลงเรียนไม่ครบทุกวิชชาก็สามารถทำได้ เพียงแต่การเรียนจบครบสูตรจะใช้เวลาสะสมหน่วยวิชชามากกว่า 2 ปีจึงจะครบถ้วน และได้รับใบวุฒิบัตร ประกาศความเป็น “ผู้สำเร็จโสฬส”

                  – แม้จะยังเรียนไม่จบหลักสูตรโสฬส แต่เมื่อผู้เรียนแจ้งความประสงค์ขอสอบและสอบผ่านหลักสูตร 3 เดือนในวิชชาที่ประสงค์นั้นๆ แล้ว สามารถแจ้งความประสงค์รับวุฒิบัตรของผู้จบคอร์ส 3 เดือนจากชมรมฯได้ตามปกติด้วย

                  (นักเรียนท่านใดประสงค์สมัครเรียนในวิชชาต่างๆ เพื่อนำความรู้ไปใช้ให้เกิดคุณประโยชน์ โดยยังไม่พร้อมที่จะขอเข้าสอบ / ไม่ประสงค์จะสอบ ก็สามารถเข้าเรียนเพื่อนำความรู้ไปใช้ได้)

                  – นักเรียนเก่าที่เรียนวิชชาพื้นฐานต่างๆ ที่อยู่ในขอบข่ายวิชชาของหลักสูตรโสฬสแล้ว สามารถลงเรียนวิชชาขั้นแอดวานซ์ (Advance) และขั้นสูงต่างๆ ของหลักสูตรโสฬสต่อยอดขึ้นไปได้เลย และเมื่อไรที่พร้อมก็สามารถสมัครเข้าทดสอบความรู้ตามวาระที่ทางชมรมฯจัดไว้ให้ เพื่อสะสมหน่วยวิชชาจนครบสมบูรณ์ตามหลักสูตรก็จะได้รับวุฒิบัตรผู้สำเร็จโสฬสจากชมรมฯ เพื่อเป็นเกียรติเป็นศรีรับรองศักยภาพ และประกาศความสามารถของผู้สำเร็จโสฬสอย่างเต็มภาคภูมิ 

           

ผู้สนใจ‬ ต้องเข้าร่วมพิธีไหว้พระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมลงทะเบียนเรียน และส่งเอกสารประกอบการสมัครในวันไหว้ครูฯ (เลือกมาไหว้ครูฯ วันใดวันหนึ่งจาก 3 วัน ดังนี้)

 

ไหว้ครูฯ‬ เย็นวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561  (ต้นยาม)  !!!!! แนะนำ !!!!!!

ไหว้ครูฯรอบแรก 18:00น. 
ไหว้ครูฯรอบสอง 20:00น.

ไหว้ครูฯ‬ วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561  (กลางยาม) 

ไหว้ครูฯรอบแรก 11:00น. 
ไหว้ครูฯรอบสอง 18:00น.

ไหว้ครูฯ‬ วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561  (ปลายยาม) 

ไหว้ครูฯรอบแรก 11:30น. 
ไหว้ครูฯรอบสอง 14:30น.

 

💼เลือกสมัครเรียนกี่วิชชาก็ได้ ตามความสนใจและความเพียรของแต่ละคน แต่ต้องเลือกให้เวลาเรียนไม่ชนกัน

 

 

วันและเวลาเรียน‬ : เลือกเรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้งต่อ 1 วิชชาที่สมัคร

(รวม 3 เดือน = เรียนประมาณ 12 ครั้งๆละ 2 ชั่วโมงครึ่ง) 

 

วันเริ่มเปิดเรียน วันแรก คือ วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561

 

เรียนที่‬ : ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ (หลังตลาดรุ่งเจริญ สาธุประดิษฐ์33_แถวตรงข้ามเซ็นทรัลพระราม3) ถนนนนทรี แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม.

 

พุทธบริษัท4 ที่มาจากต่างจังหวัด/ผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางไปกลับภายในวันเดียวได้ สามารถนอนพักค้างคืนที่ชมรมฯได้  (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

หากเป็นพระภิกษุ สามเณร หรือแม่ชี ทางชมรมฯ มีภัตตาหารถวายให้ทุกวันด้วย

ดูแผนที่‬ http://goo.gl/H7Rv5i

แผนที่ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ

ค่าใช้จ่าย‬ : ค่าดอกไม้บายศรีไหว้บูชาครูบูรพาจารย์และขึ้นกรรมฐานวิชชาละ 99 บาท (เรียนฟรี เป็นการสืบอายุพระพุทธศาสนา ไม่เก็บค่าเรียน)

การแต่งกาย – ชุดสุภาพ (สีอะไรก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นสีขาว)

เลือกเรียนกี่วิชชาก็ได้  ตามความสนใจและความเพียรของแต่ละคน  แต่ต้องเลือกให้เวลาเรียนไม่ชนกัน

การสมัครลงทะเบียนเรียน‬ 
1) กรอกใบสมัคร

1.1) รับเอกสารใบสมัครหน้างาน และกรอกใบสมัครเรียนด้วยตนเองส่งในงานไหว้ครูฯ   หรือ

1.2) พิมพ์ (Print) ใบสมัคร  พร้อมกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย แล้วนำติดตัวมาส่งให้เจ้าหน้าที่รับสมัครในวันไหว้ครูฯ

2) เอกสารที่ใช้ลงทะเบียนเรียนในวันไหว้ครูฯ
– สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ ต่อ 1 วิชชาที่สมัคร
– รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ ต่อ 1 วิชชาที่สมัคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ‬ 
โทร: 096-296-4642, 092-372-4234, 02-681-2524 
Line: @srisuwankhomkhum 
Website: https://www.suwankhomkhum.com/

 

ทางชมรมฯ ไม่เพียงจัดการเรียนการสอนฟรีเท่านั้น ทุกวิชชาที่มีการเรียนการสอนในชมรมฯ ยังมีไลน์ห้องเรียนประจำทุกห้องวิชชาเรียน คณะครูวิชชาต่างๆ สอนด้วยใจ ไม่เพียงเอาใจใส่นักเรียนทุกคน ในเวลาเรียนเท่านั้น  ยังเอาใจใส่ติดตามความก้าวหน้าบอกสอนนักเรียนทุกๆคน ทุกๆ วัน โดยผ่านห้องไลน์ประจำห้องเรียนอย่างต่อเนื่องอีกด้วย 😄 ไม่เพียงสอนฟรี เรียนฟรีเท่านั้น คณะครูฯ ยังสอนด้วยใจ ถ่ายทอดวิทยาทานด้วยใจ นักเรียนจึงได้วิชชาจริง จากครูที่จริงใจ และให้ชนิดไม่มีคำว่าหวง ถ่ายทอดวิชชา สืบต่อวิชชาอันทรงคุณค่ากันด้วยใจ 🎀 นักเรียนจึงก้าวหน้าไว ไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกเขตกรุงเทพฯ หรือจะอยู่ต่างจังหวัด ต่างภูมิภาคในจังหวัดใดใดของประเทศก็ตาม ก็มีความก้าวหน้า มีความสำเร็จในวิชชาได้ อย่างเป็นรูปธรรมกันถ้วนหน้า 

หมายเหตุ การเรียนการสอนทางไกลผ่านไลน์ห้องเรียนนี้ คณะครูวิชชาต่างๆ ทำด้วยใจ ไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดใด มีไลน์ห้องเรียนให้ฟรี สำหรับนักเรียนที่สมัครไม่ว่าวิชชาใดใดจ้า

 ดู‎โครงสร้างหลักสูตร‬ :  คลิ้ก  http://goo.gl/tXgwjv

course