รายละเอียดวิชชา โหราอายุวัฒนะ

1ธาตุ 4 ไฟ ดิน ลม น้ำ
2 มหาภูตรูป
3 กายวิภาค
4 กาล
5 อายุ
6 อุตุ
7 คัมภีร์ สมุฎฐานวินิจฉัย
8 คัมภีร์ เวชศึกษา
9 คัมภีร์โรคนิทาน
10 คัมภีร์ธาตุวิภังค์
11 คัมภีร์ธาตุวิวรณ์
12 คัมภีร์วรโยคสาร
13 ราศีจักรวิภาค
14 คัมภีร์พระสุริยะยาตร์
15 ดาวบอกโรค