กสิณในดินแดนโบราณพิษณุโลก

             การฝึกกสิณในสัปปายะธรรมชาติ ณ ดินแดนสุวรรณโคมคำ จังหวัดพิษณุโลก มีสอนเป็นประจำทุกเดือน สำหรับพุทธบริษัท4 ที่มาจากทั้ง 4 ทิศ

           กสิณกรรมฐาน ใน สัปปายะ ธรรมชาติ จังหวัดพิษณุโลกกสิณกรรมฐาน ใน สัปปายะ ธรรมชาติ จังหวัดพิษณุโลกกสิณในสัปปายะธรรมชาติกสิณในสัปปายะธรรมชาติ กสิณลมกสิณไฟเตโชกสิณกสิณกรรมฐาน ใน สัปปายะ ธรรมชาติ จังหวัดพิษณุโลกกสิณกรรมฐาน ใน สัปปายะ ธรรมชาติ จังหวัดพิษณุโลกกสิณกรรมฐาน ใน สัปปายะ ธรรมชาติ จังหวัดพิษณุโลกกสิณกรรมฐาน ใน สัปปายะ ธรรมชาติ จังหวัดพิษณุโลก