สมาทานพระกรรมฐาน คำบูชาพระรัตนตรัย

    อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ. (กราบ)
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ. (กราบ)
สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ. (กราบ)
  


    
บทสวดนมัสการนอบน้อมบูชาพระพุทธเจ้า

    นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ )


     สมาทานพระกรรมฐาน ปฐวีกสิณกรรมฐาน

   
           อุกาสะ อุกาสะ อุกาสะ ข้าพเจ้าขอสมาทาน ซึ่งพระกรรมฐาน สมถะและวิปัสสนาญาณ ขอให้บังเกิดมี ในขันธสันดานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะตั้งสติกำหนดไว้
ที่ ดวงปฐวีกสิณ (เปลี่ยนเป็นกองอื่น..วาโยกสิณ..อาโปกสิณ..เตโชกสิณ) 
ข้าพเจ้าขอระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสงฆเจ้า คุณครูอุปัชฌาอาจารย์ คุณมารดาบิดา คุณทานบารมี คุณศีลบารมี คุณเนกขัมมะบารมี คุณปัญญาบารมี คุณวิริยะบารมี คุณขันติบารมี คุณสัจจะบารมี คุณอธิษฐานบารมี  คุณเมตตาบารมี คุณอุเบกขาบารมี ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา ตั้งแต่เล็กแต่น้อย ร้อยชาติพันชาติ หมื่นชาติแสนชาติ อสงไขยกัปกัลป์ ที่ระลึกได้ก็ดี ระลึกไม่ได้ก็ดี ขอบารมีทั้งหลายเหล่านี้ จงมาช่วยประคับประคองให้ข้าพเจ้าปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาญาณให้ลุล่วงบ่วงมาร ให้สำเร็จ มรรคผลนิพพาน ในอนาคตกาลเบื้องหน้านี้เทอญ  

 บทแผ่เมตตา   

       สัพเพ สัตตา อะเวรา โหนตุอัพพะยาปัชฌา โหนตุอะนีฆา โหนตุสุขีอัตตานัง ปะริหะรันตุ
    สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บตาย ด้วยกันทั้งสิ้น
    จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
    จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
    จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
    จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ