อาโปกสิณ กสิณน้ำ

การฝึกกรรมฐาน-กสิณน้ำ-อาโปกสิณ

การฝึกกรรมฐาน ธาตุน้ำ -กสิณน้ำ-อาโปกสิณ

 

             การฝึกกสิณน้ำ (อาโปกสิณ) เป็นการฝึกกรรมฐานที่ทรงพลัง เพราะทุกสิ่งที่ประกอบขึ้นมา มีธาตุน้ำเป็นตัวเกาะกุม ซึมซาบอยู่ทั่วไป บางท่านไม่สามารถฝึกกรรมฐานธาตุดิน (กสิณดิน)ได้ แต่เมื่อมาเริ่มต้นที่การฝึกกรรมฐานธาตุน้ำ (กสิณน้ำ) กลับน้ำตาไหลพรากอย่างไม่มีสาเหตุ โดยที่ไม่ได้รู้สึกเสียใจอะไร แต่สิ่งทั้งหลายเกิดมาจากข้างในจิต ที่เป็นเหมือนนิมิตหมายว่าท่านน่าจะฝึกกรรมฐานธาตุน้ำ (กสิณน้ำ) ต่อไป

 

การเริ่มต้น ฝึกกสิณน้ำ

ก็เพียงหาน้ำสะอาดมาใสภาชนะ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๑ นิ้ว ก้นลึกสักหน่อยจะดี ก่อนที่จะฝึกควรได้สัมผัสน้ำให้เข้าใจถึงสภาพของน้ำว่ามีคุณลักษณะเป็นอย่างไร ซึมซาบ นิ่ง เกาะกุม แล้วเริ่มต้นโดยการลืมตาเพ่งที่น้ำ แล้วหลับตา บ่อยครั้งตามที่ต้องการ เมื่อได้เห็นนิมิต อาจเป็นได้หลายอย่างของน้ำเช่นกัน บางทีก็เป็นน้ำที่หกหล่นอยู่ น้ำในบ่อ ในแก้วในขวด ก็มี

 

กสิณโทษ

น้ำที่ถือเป็นกสิณโทษคือผิวหน้าของน้ำมีฝุ่นละอองหรือเศษใบไม้ ขี้ฝุ่นลอยอยู่บนผิวหน้าของน้ำ หรือน้ำมีสีเขียว เหลือง แดง ซึ่งจะหลายเป็นวรรณะกสิณไปเสีย เหล่านี้ล้วนเป็นกสิณโทษทัง้สิ้น ท่านพึงระวังในข้อนี้ ทั้งนี้ น้ำต้องไม่ไหวกระเพื่อมอย่างแรงด้วย ไหลแรงเป็นน้ำตกหรือคลื่นซัดอย่างนี้ นำมาเป็นน้ำที่ฝึกกสิณไม่ได้